Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Trvalá udržateľnosť v Kuehne+Nagel

Program trvalej udržateľnosti Kuehne+Nagel zahŕňa environmentálne, sociálne a firemné témy. Spájame ľudí a tovar prostredníctvom trvalo udržateľných logistických riešení.

Logistický priemysel je zodpovedný za ochranu životného prostredia. V Kuehne+Nagel je udržateľnosť základom všetkého, čo robíme. Zaviazali sme sa k iniciatíve Science-Based Target (vedecky podložené ciele) a prechádzame na obchodný model s nulovými emisiami uhlíka. Naša politika diverzity a inklúzie vychádza z nášho programu Rovnováha a spolupatričnosť. Prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík sme sa zaviazali plniť Globálny pakt OSN a Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Životné prostredie

Starostlivosť o budúcnosť našej planéty je kľúčovou témou, ktorou sa musíme zaoberať už dnes, aby sme zajtrajšku zabezpečili budúcnosť. V  Kuehne+Nagel sme si stanovili ambiciózne ciele: znížiť svoju uhlíkovú stopu, využívať obnoviteľnú energiu a podporovať našich partnerov a zákazníkov udržateľnými logistickými riešeniami.

Waste Management

Odpadové hospodárstvo

Kuehne+Nagel sa zaviazala k udržateľnému a kompatibilnému nakladaniu s odpadom.

Renewable Energy

Obnoviteľná energia

Manažment využívania energií je tímová práca, ktorá vychádza z našej globálnej environmentálnej politiky. 

Innovation & Technology

Inovácie & technológie

V Kuehne+Nagel sme sa zaviazali k trvalo udržateľnému rozvoju technológií, ktoré znižujú dopad logistických činností.

Net Zero Carbon

Obchodný model s nulovými emisiami uhlíka

Naša spoločná cesta k nulovej uhlíkovej budúcnosti – cez viditeľnosť, vyhýbanie sa, znižovanie a kompenzáciu.

Sociálna politika

Kuehne+Nagel je globálna spoločnosť, v ktorej sa obchodné aktivity riadia najvyššími morálnymi a etickými štandardmi. Integrita je stredobodom všetkého, čo robíme a vďaka čomu sme spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom.

Ľudské práva

Rešpektovanie a podpora ľudských práv je súčasťou nášho poslania prinášať spoločnosti pokrok. 

Pracovné práva

V Kuehne+Nagel sa snažíme poskytnúť spravodlivé a rešpektujúce prostredie pre každého zamestnanca.

Diverzita & inklúzia

Kuehne+Nagel sa zaviazala prinášať spoločnosti vývoj a riadiť inkluzívne našu budúcnosť.

Riadenie spoločnosti

Zamestnanci Kuehne+Nagel prostredníctvom školení a prísneho správania chápu a dodržiavajú etické zásady spoločnosti. Zamestnanci sú tiež zodpovední za presadzovanie týchto princípov v ich sfére vplyvu.

Manažment kvality

Kvalitu zabezpečujeme pomocou rôznych procesov dodávateľského reťazca, ktoré dodržiavajú medzinárodné normy a predpisy.

Bezpečnosť & zdravie

Prístup Kuehne+Nagel k bezpečnosti a zdraviu možno zhrnúť ako „neubližovať a nespôsobovať škodu - no harm“.

Súlad

Integrita je jadrom nášho podnikania a pomáha nám zabezpečiť dôveru a spokojnosť našim zákazníkom a partnerom.

Pozrite si tiež našu aktuálnu Správu o udržateľnosti.