Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Cesta k budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka

Ako prvý krok sme si stanovili dva dôležité ciele pre budúcnosť s nulovými emisiami uhlíka: kompenzáciu priamych a nevyhnutných emisií CO2 od roku 2020 a riešenie stopy CO2 dopravných služieb našich dodávateľov.

Spolu s našimi partnermi investujeme do udržateľných riešení na zvládnutie klimatických zmien. Riadime sa našimi záväzkami k dekarbonizácii odvetvia logistiky založenými na vedecky podložených cieľoch. Naším cieľom je vytvoriť zdravšiu budúcnosť pre všetkých.

Stefan Paul, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Starostlivosť o budúcnosť našej planéty je kľúčovou témou, ktorú musíme riešiť už dnes, aby sme zajtrajšku zabezpečili životaschopnú budúcnosť.

Okysľovanie oceánov a globálne otepľovanie dramaticky ovplyvňujú naše prirodzené ekosystémy a ohrozujú život na našej planéte. Túto realitu potrebujeme a chceme zmeniť. Vieme, že odvetvie logistiky prispieva k celosvetovým emisiám CO2 približne 8 %.

Ako lídri v odvetví sme sa zaviazali znížiť náš podiel na tomto percente aktívnym znižovaním našich vlastných emisií CO2 v doprave a vývojom riešení na podporu našich zákazníkov na ich ceste k znižovaniu emisií uhlíka.

Naše kľúčové ciele na zníženie emisií CO2 v doprave:

  • Udržiavať efektívny manažment uhlíkovej stopy počas všetkých operácií

  • Poskytovať našim zákazníkom ekologické riešenia a ponuky

  • Obstarávať logistické služby na základe environmentálnych kritérií

Naše ciele v oblasti udržateľnosti:

Hľadáme riešenia na znižovanie CO2 vo všetkých našich dopravných a logistických službách na celom svete. Na dosiahnutie našej méty máme dva hlavné ciele:

  1. Byť od roku 2020 úplne uhlíkovo neutrálni v našej priamej sfére vplyvu (odseky 1 a 2 Protokolu o skleníkových plynoch)

  2. Znížiť emisie CO2 o 33 % pre našu stopu, stopu našich dodávateľov a zákazníkov do konca roku 2030 (vrátane odseku 3 Protokolu o skleníkových plynoch)

Naša cesta k budúcnosti s nulovými emisiami CO2 prichádza aj so záväzkom voči našim zákazníkom, a to ponúkaním riešení, ktoré znižujú emisie CO2 v ich dodávateľských reťazcoch. Dosahujeme to spracovávaním množstva dát a prediktívnej analýzy, ako aj pomocou digitálnych platforiem na podporu výberu udržateľnejších dopravných trás a spôsobov dopravy.

Pri podpore znižovania emisií CO2 v doprave sme členom iniciatív:Spoločnosť Kuehne+Nagel plne podporuje iniciatívy na zníženie emisií CO2 v doprave

Odvetvie dopravy a jeho partneri a zákazníci musia uznať dôležitosť dekarbonizácie pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody, ktorú spoločnosť Kuehne+Nagel plne podporuje. Cieľom Parížskej dohody je udržať nárast globálnych priemerných teplôt v tomto storočí výrazne pod dva stupne Celzia (ideálne 1,5 °C) v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami.

Partnerstvo pre udržateľnú budúcnosť

Spolu s jachtárskym pretekárskym tímom Malizia pracujeme na udržateľnej budúcnosti tým, že prispievame k zdraviu oceánov znižovaním celosvetových emisií CO2. Keďže tím Malizia meria podiel CO2 v oceáne počas pretekov, plachetnica bola pokrstená ako „seaexplorer“ — rovnako ako naša platforma pre námornú nákladnú dopravu, ktorá zobrazuje emisie CO2 z rôznych servisných okruhov.

Zistiť viac o našom partnerstve.

Ako dosiahneme naše ciele v oblasti udržateľnosti?

Naša cesta k budúcnosti s nulovými emisiami zahŕňa viditeľnosť, obmedzenie, znižovanie CO2 a kompenzácie.

VIDITEĽNOSŤ: Prijímanie ekologickejších rozhodnutí si vyžaduje väčšie povedomie o našej stope CO2 v každom kroku dodávateľského reťazca. Naše digitálne platformy umožňujú našim zákazníkom optimalizovať trasy a vyberať služby s najnižšími emisiami CO2, aby sa znížil dopad na životné prostredie. Ak chcete získať viac informácií, pozrite si našu uhlíkovú kalkulačku alebo našu platformu seaexplorer. Naši zákazníci okrem toho v ponukách získajú úplnú a transparentnú informáciu o odhadovaných emisiách CO2 ich zásielok.

OBMEDZENIE A ZNÍŽENIE: Náš záväzok obmedzovať a znižovať emisie CO2 začína využívaním analýzy údajov a implementáciou školiacich programov na udržanie a rozšírenie environmentálneho povedomia v našich tímoch. Pokračuje riešeniami prechodu na iný druh dopravy, implementáciou efektívnejších dopravných trás a využívaním biopalív ako aj obnoviteľnej energie.

KOMPENZÁCIA UHLÍKA: Znižujeme našu uhlíkovú stopu, ktorú nie je možné vopred znížiť na nulu, investovaním do certifikovaných projektov kompenzácií založených na prírode, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (známych aj ako ciele SDG). Kompenzácia uhlíka je uznávaný mechanizmus, ktorý umožňuje vyvážiť emisie CO2 pri zásielke, ktorej sa nedá vyhnúť. Tento mechanizmus je dostupný aj našim zákazníkom.

Pridajte sa k nám. Títo zákazníci sú už hrdí na to, že s nami neutralizujú svoje prepravy.

Pozrite si tiež našu aktuálnu správu o udržateľnosti.