Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Odpadové hospodárstvo v Kuehne+Nagel

Naše štandardy odpadového hospodárstva tvoria základ pre recykláciu, opätovné použitie, spracovanie a likvidáciu odpadu, ktorý vzniká v ktorejkoľvek z našich lokalít po celom svete.

Odpadové hospodárstvo zahŕňa dve hlavné zložky: spracovanie a likvidáciu nebezpečného odpadu, ako aj stanovenie predpisov a smerníc na monitorovanie procesu nakladania s odpadmi. V Kuehne+Nagel sme sa zaviazali aktívne realizovať procesy likvidácie odpadu a ich implementáciu. Odpadové hospodárstvo je jednou z najdôležitejších súčastí environmentálneho programu Kuehne+Nagel. Naši zamestnanci uplatňujú štandardy odpadového hospodárstva Kuehne+Nagel vo všetkých našich lokalitách po celom svete. Tieto štandardy spĺňajú všetky korporátne očakávania a poskytujú rámec, ktorý je potrebný pre nakladanie s tuhým odpadom vo všetkých jeho formách – od jeho výroby až po jeho opätovné použitie, recykláciu, úpravu alebo starostlivú likvidáciu. Naše normy stanovujú základ pre niekoľko základných prvkov odpadového programu a podporujú minimalizáciu odpadu a recykláciu vždy, keď je to možné.

Recyklácia, opätovné použitie, spracovanie a likvidácia

Recyklácia, opätovného použitie, spracovanie a likvidácia odpadu musia byť v súlade s platnými predpismi a environmentálnou politikou spoločnosti Kuehne+Nagel. Táto politika zahŕňa aj vytváranie profilov tokov odpadu, identifikáciu obsahu a označovanie.