Floating Contact Form Portlet
Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Čo znamenajú námorné nariadenia SOLAS a VGM?

Exportujete váš tovar námornou prepravou? Viete o tom, že ako odosielateľ máte povinnosť poskytnúť dopravcovi presnú hmotnosť kontajnera naloženého kontajnera?

V dôsledku niekoľkých závažných nehôd, ktoré súviseli s uvedením nepresnej hmotnosti prepravného kontajnera, Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v spolupráci so zástupcami odvetví prijala špecifické pravidlá v rámci Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS), aby sa zabezpečilo uvádzanie spoľahlivých hmotností kontajnerov.

Podľa týchto pravidiel musí odosielateľ poskytnúť námornému dopravcovi overenú hrubú hmotnosť kontajnera (VGM) vrátane hmotnosti nákladu, hmotnosti kompletného nakladacieho vybavenia a materiálu, vyplňovacieho materiálu a tary (hmotnosti kontajnera). Tieto požiadavky majú vplyv na komunikáciu, infraštruktúru a procesy všetkých účastníkov v dodávateľskom reťazci.  V rôznych častiach sveta sa uplatňujú rôzne pokyny na implementáciu a nariadenia. Obrátťe sa na našich odborníkov, ktorý vám pomôžu s vyplnením VGM.

Ak chcete odoslať údaje o VGM spoločnosti Kuehne + Nagel, môžete použiť prepojenie alebo QR kód na potrvrdení objednávky. Nájdete ho vo vyhradenej sekcii VGM.

Chcete získať viac informácií? Prečítajte si naše najčastejšie otázky.

Ak ešte stále potrebujete viac informácií, spojte sa s našimi odborníkmi.


Všeobecné informácie

Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) vznikol v roku 1914 po tom, ako sa v roku 1912 potopil Titanic.  SOLAS stanovuje minimálne bezpečnostné normy pri stavbe, vybavení a prevádzke obchodných lodí Od roku 1948 dohovor SOLAS dopĺňa a spravuje Medzinárodná námorná organizácia (IMO).

Overená hrubá hmotnosť (VGM) je celková hmotnosť nákladu (hmotnosť nákladu, nakladací materiál/vratné palety/nevratné palety, obkladový a zabezpečovací materiál a tara kontajnera).

Odosielateľ musí námornému dopravcovi poskytnúť VGM kontajnera spolu s podpisom (môže byť elektronický), ktorý identifikuje osobu zodpovednú za deklarovanú hmotnosť. Tieto informácie je nutné poskytnúť dopravcovi, vo väčšine prípadov ešte pred tým, ako kontajner dorazí do prístavného terminálu dopravcu.

Nariadenie VGM musia uplatňovať všetky členské krajiny Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), orgánu Organizácie Spojených národov. Niektoré krajiny toto nové pravidlo prijímajú automaticky ako vnútroštátnu normu alebo zákon, zatiaľ čo iné majú ďalšie požiadavky.

Táto požiadavka sa považovala za nevyhnutnú na to, aby odosielatelia poskytovali dopravcovi presnú a spoľahlivú celkovú hmotnosť kontajnera z bezpečnostných dôvodov. Deklarovanie nepresnej hmotnosti malo za následok mnoho nehôd, pri ktorých došlo k zraneniam osôb a škodám na majetku.

Podľa požiadaviek dohovoru SOLAS je odosielateľ uvedený na nákladnom liste povinný poskytnúť námornému dopravcovi („zodpovedná osoba“) a operátorovi terminálu („pracovník terminálu“) overenú hrubú hmotnosť naloženého kontajnera.

Dopravca bez vlastnej flotily (ako spoločnosť Kuehne+Nagel) je odosielateľom vo vzťahu k námornému dopravcovi, a preto zodpovedá za nahlásenie VGM dopravcovi na základe VGM prijatej od odosielateľa.

Meranie hmotnosti

Povolené sú dva spôsoby váženia:

  • 1. spôsob: Po naložení a zaplombovaní kontajnera odosielateľ sám alebo prostredníctvom tretej strany odváži naložený kontajner.
  • 2. spôsob: Odosielateľ, prípadne tretia strana na základe dohody s odosielateľom, odváži všetky balíky a položky nákladu vrátane paliet, obkladového materiálu a iného baliaceho a zabezpečovacieho materiálu naloženého v kontajneri a k hmotnosti obsahu kontajnera pripočíta jeho taru.

Tara kontajnera je uvedená na jeho dverách. Niektoré prepravné spoločnosti majú uvedenú hmotnosť kontajnera na svojich webových stránkach. V dôsledku opráv kontajnera, mokrej drevenej podlahy alebo z iných dôvodov sa môže oficiálna tara kontajnera líšiť.

Na základe právnych predpisov kontajner možno odvážiť v termináli. Niektoré terminály však nie sú vybavené infraštruktúrou na poskytnutie tejto služby, najmä s ohľadom na veľký počet kontajnerov, ktoré terminálom prechádzajú. Váženie kontajnera v prístave môže viesť k výraznému obmedzeniu prevádzky a zdržaniam, čo je vždy potrebné vziať do úvahy.

Požiadavky

Odosielatelia sú povinní poskytnúť spoločnosti Kuehne+Nagel tieto údaje:

  1. VGM každého kontajnera,
  2. Podpis (meno veľkými písmenami kvôli elektronickej výmene údajov/EDI) oprávnenej osoby, ktorá deklaruje hmotnosť, spolu s údajmi spoločnosti,
  3. Ďalšie informácie alebo dokumenty, ak ich požadujú príslušné štátne (správne) orgány.

Náš konečný termín poskytnutia VGM sa líši v závislosti od prístavu, keďže uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa VGM je v kompetencii príslušných štátnych (správnych) orgánov zodpovedných za námorné záležitosti.

Stav VGM neustále monitorujeme prostredníctvom upozornení, aby sa zabezpečilo včasné poskytnutie VGM a nedošlo k nenaloženiu nákladu.

Ak údaj o VGM bude chýbať, bude vás kontaktovať niektorý z našich pracovníkov zodpovedný za námornú prepravu.

Dopravca a operátor terminálu nesmú na loď naložiť naložený kontajner, ak nemajú k dispozícii jeho VGM.

Povinnosti a ochrana osobných údajov

Ak plníme funkciu dodávateľa, pričom kontajner nakladáme a vážime v mene odosielateľa, za nahlásenie VGM dopravcovi zodpovedá odosielateľ uvedený v nákladnom liste alebo námornom nákladnom liste dopravcu. Svoju zodpovednosť voči odosielateľovi obmedzujeme v zmysle zmluvných podmienok alebo osobitne dohodnutej zmluvy so zákazníkom.

Za kontrolu plnenia požiadaviek zo strany odosielateľov zodpovedajú štátne úrady alebo orgány, napríklad Pobrežná stráž Spojených štátov amerických a Námorná a pobrežná stráž Spojeného kráľovstva.

Pri zásielkach z talianskych prístavov musí odosielateľ poskytnúť ďalšie kontaktné údaje. Na našom portáli musí vyplniť polia Telefón a E-mail. Ak je navyše vybratý 1. spôsob (Váženie), odosielateľ musí do poľa Váha zadať ID váhy použitej pri vážení.