Floating Contact Form Portlet
Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Spoločná havária v námornej preprave

Počas námornej prepravy je náklad na lodi vystavený riziku vzniku neočakávaných udalostí. Ak nastane situácia, že sa loď ocitne v nebezpečenstve, kapitán alebo vlastník lode majú morálnu povinnosť prijať rozhodnutia týkajúce sa zachovania bezpečnosti lode, nákladu a predovšetkým posádky. V prípade, ak loď alebo náklad utrpeli pri záchrane poškodenia, môže vlastník lode vyhlásiť spoločnú haváriu - General Average.

Prečo a kedy sa vyhlasuje spoločná havária?

Predstavte si loď, ktorá sa plaví s plne naloženým nákladom na ceste do prístavu a počas plavby nastane nepriaznivá situácia, napríklad: 

  • požiar na palube kvôli nesprávnej deklarácii nebezpečného tovaru
  • loď uviazne na plytčine z dôvodu poruchy motora
  • kontajnery sa z dôvodu nepriaznivého počasia uvoľnia a ohrozujú stabilitu lode 

Ak hrozí posádke, nákladu a lodi nebezpečenstvo, môže kapitán vydať pokyny v záujme zachovania bezpečnosti a minimalizovanie hrozby ako napríklad

  • vyhodenie nákladu cez palubu na odľahčenie lode
  • vyslanie záchranného signálu do najbližšieho prístavu
  • vykonať núdzové opravy lode, pri ktorých sa môže poškodiť náklad

Ak pri záchrane došlo k poškodeniu lode alebo nákladu, vyhlási vlastník lode spoločnú haváriu. Spoločná havária je zásada námorného práva, ktorá vyžaduje, aby sa vlastníci lodí a nákladu úmerne podieľali na nákladoch spojených so záchranou nákladu a lode. Týka sa to všetkých zákazníkov, ktorí mali v danom čase na lodi svoj náklad. Pre lepšie vysvetlenie si uveďme názorný príklad. 

Predstavte si loď na palube so stovkami kontajnerov od 100 zákazníkov. Jeden z kontajnerov na palube zachvátil požiar, ktorý sa rozšíril na ďalších 9 kontajnerov. Z toho dôvodu bolo potrebné prehodiť cez palubu všetkých 10 kontajnerov. Keďže loď, náklad a posádka boli vďaka akcii zachránené, celé bremeno straty bude rozdelené medzi všetkých 100 zákazníkov, a nielen desiatich zákazníkov. 
Aj keď škody sú hlásené len na 10 kontajneroch a poškodenie plavidla sa zdá byť zanedbateľné, náklady na operáciu záchrany plavidla a posádky môžu byť obrovské. V závislosti od vážnosti incidentu môže havaríjny komisár vyžadovať od vlastníkov kontajnerov nemalé finančné prostriedky. Náklady súvisiace so záchranou lode Ever Given, ktorá zablokovala Suezský prieplav na 6 dní, sa odhadujú na 1 miliardu dolárov.

Príklad výpočtu spoločnej havárie

Prestavte si, že prepravujete svoj tovar z Číny na Slovensko v hodnote 100 tisíc eur. Po pár dňoch plavby vznikne na palube lodi požiar, ktorý sa rozšíri na značnú časť kontajnerov. Na záchranu lode a posádky sú vyslané záchranárske a hasičské lode, ktoré uhasia požiar a odprevadia loď do najbližšieho prístavu. Následne majiteľ lode vyhlási spoločnú haváriu. Našťastie váš tovar ostal nepoškodený. No napriek tomu, budete musieť zaplatiť príspevok na spoločnú haváriu na pokrytie nákladov súvisiacich so záchranárskymi prácami a vzniknutou škodou.

Na výpočet príspevku je nutné určiť, aký veľkým podielom sa podieľal váš tovar na hodnote celej lode pred požiarom. Ako sme spomínali, váš tovar má hodnotu 100 tisíc eur. Hodnota lode s naloženým nákladom mala hodnotu 25 miliónov eur. Čiže hodnota vášho tovaru predstavuje 0,4 % z celkovej hodnoty lode s nákladom. Vzniknutá škoda na lodi spolu s nákladmi na záchranu boli dokopy vyčíslené na 5 miliónov. Výšku vášho príspevku predstavuje 0,4 % z 5 miliónov eur, čo sa rovná 20 000 eur.
V prípade, že váš tovar nemáte poistený, všetky náklady hradíte z vlastných zdrojov.

Uvoľnenie kontajnerov po vyhlásení spoločnej havárie.

Vyšetrovanie prípadu spoločnej havárie môže trvať roky, kým nebude zrejmé, akú sumu musia vlastníci nákladu nakoniec zaplatiť. Ak sa chcú zákazníci dostať k svojim nákladom, musia zložiť finančnú zábezpeku ako záruku, že v budúcnosti zaplatia príspevok spoločnej havárie.  Pokiaľ neposkytnú zálohu alebo bankovú záruku, ich náklad nebude uvoľnený. 

Ako sa chrániť pred spoločnou haváriou?

V prípade spoločnej havárie je najspoľahlivejšou ochranou poistenie proti nebezpečenstvám na základe, ktorých býva vyhlásená spoločná havária. Poistenie nákladu chráni nielen stratu alebo poškodenie nákladu počas námornej prepravy, ale aj ďalšie výdavky spojené s uvoľnením tovaru. V prípade spoločnej havárie poisťovňa zastúpi vlastníka nákladu počas celého konania. 

Bez poistného krytia

S poistným krytím

Všetky náklady znáša majiteľ nákladu Ustanovenia ICC plne pokrývajú všetky výdavky spoločnej havárie
Nutná zábezpeka alebo banková záruka na uvoľnenie nákladu Bez nutnosti skladania zábezpeky
Povinnosť poskytnúť všetky dokumeny  havárijnému komisárovi Žiadne starosti s byrokraciou, či dokumentáciou