Floating Contact Form Portlet
Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Ako vyhľadať správny HS kód pre svoj tovar?

Tento užitočný sprievodca vám zjednoduší zložitý harmonizovaný systém.

Aby sa vaše výrobky dostali k zákazníkom, musia prekračovať hranice medzi krajinami. Môže ísť o zložitý proces, s ktorým je spojená administratíva a oficiálne vyhlásenia. Ak chcete mať istotu, že tento proces sa uskutoční bez problémov, dôležitou súčasťou vašich činností v rámci preclenia je priradenie správnych sadzieb k vašim produktom. V tomto sprievodcovi vám vysvetlíme základy systému colného zaradenia, aby ste lepšie spoznali tento dôležitý proces.

Čo je to harmonizovaný systém a prečo je dôležitý?

Harmonizovaný systém (HS) vyvinula Svetová colná organizácia ako viacúčelovú medzinárodnú klasifikáciu produktov. Systém opisuje všetky produkty, s ktorými sa dá medzinárodne obchodovať. Komodity môžu úspešne prekročiť hranice medzi krajinami iba vtedy, keď je uvedený správny kód HS (známy aj ako kód HTS). Tento kód určuje príslušnú colnú a daňovú sadzbu, ktorá sa má pri položke zaplatiť.

Ako to funguje?

Systém kódov HS používa ako základ klasifikácie v príslušnej krajine medzinárodne uznávané 6-miestne číslo. Systém HS obsahuje 5 300 opisov tovarov alebo produktov, ktoré sa uvádzajú ako položky a podpoložky. Všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú dohody o systéme HS, by teoreticky mali určitý produkt zaradiť do rovnakej triedy, kapitoly, položky a podpoložky systému HS. V praxi však môžu vznikať konflikty.

Niektoré krajiny, žiaľ, uplatňujú iné verzie systému HS alebo uplatňujú pravidlá rôznymi spôsobmi. Táto neistota, ako aj čoraz väčšia zložitosť produktov, rozsudky z minulosti a nedostatočné odborné znalosti, pokiaľ ide o technické vlastnosti daného produktu, spoločne vytvárajú komplexné, nejednotné a riskantné pravidlá zaradenia, v ktorých môže byť ťažké sa zorientovať.

Kto za zaradenie tovaru zodpovedá?

Ak ste dovozcom alebo vývozcom, za správne zaradenie zasielaného tovaru nesiete zákonnú zodpovednosť vy. Spoločnosť Kuehne+Nagel potom toto zaradenie vo vašom mene správne prizná colným úradom.

Prečo je zaradenie podľa systému HS rizikovou oblasťou?

Pri zaraďovaní podľa systému HS existuje riziko nesprávneho zaradenia. V takom prípade môžete pri svojich produktoch platiť nesprávne clo a daň. To môže viesť k tomu, že budete musieť spätne zaplatiť clo alebo daň za každý nesprávne zaradený tovar. Výsledkom môžu byť značné sankcie a pokuty, a dokonca môže dôjsť k zabaveniu alebo zničeniu vášho tovaru.

Nesprávne zaradenie môže mať za následok aj preplatenie cla a dane, čo vplýva na peňažný tok vášho podniku. K dispozícii je možnosť spätne uplatniť nárok na preplatené clá. Pri takejto spätnej zmene a nároku však musíte podložiť svoje tvrdenia.

Colné zaradenie predstavuje špeciálnu zručnosť a vyžaduje si rozsiahle znalosti a skúsenosti. Niektorí dovozcovia a vývozcovia tieto odborné znalosti nemajú. Spoločnosť Kuehne+Nagel doručuje tovar po celom svete už viac ako 125 rokov. Správne priznávanie tovaru colným úradom je kľúčovou súčasťou našich služieb. Naše tímy zodpovedné za súlad s colnými a obchodnými predpismi na celom svete tvoria odborníci na zaradenie podľa systému HS, ktorí vám ochotne pomôžu a poskytnú vám poradenstvo týkajúce sa najvhodnejšieho zaradenia produktov.

Ako vám spoločnosť Kuehne+Nagel môže pomôcť?

Naši zamestnanci zodpovední za súlad s colnými a obchodnými predpismi majú aktuálne informácie o všetkých oblastiach colnej činnosti. Ich povinnosťou je preukazovať odbornú spôsobilosť v týchto oblastiach v rámci oprávnení schváleného hospodárskeho subjektu.

Dokážeme zistiť možné riziká vo vašich zaradeniach a tieto zaradenia optimalizovať, pričom využívame dostupné výhody, ako je napríklad zákonná zmena zaradenia a zníženie colných sadzieb, a oslobodenie od cla. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich poradenských službách v oblasti zaradenia podľa systému HS a súladu s colnými a obchodnými predpismi, kontaktujte nás.


Najčastejšie otázky

Zaradenie niektorých produktov nie je jednoduché. Niektoré položky sa dajú ľahko opísať, pričom takéto produkty sa dajú vyhľadať v indexe sadzobníka príslušnej krajiny, ktorý je často k dispozícii online. Vždy by ste si mali prečítať poznámky, ktoré sú v sadzobníku uvedené. Na ich základe môžu byť zahrnuté alebo vylúčené konkrétne položky a môžu obsahovať ďalšie pokyny.

Ak sa váš produkt kategorizuje ťažšie, prípadne sa v indexe nedá nájsť, potom je nutné vziať do úvahy jeho formu a funkciu. To môže byť zložité a je potrebné zohľadniť všeobecné interpretačné pravidlá (VIP).

Ak pri zaraďovaní produktu potrebujete použiť VIP, pravdepodobne bude nutné, aby ste požiadali o pomoc odborníkov.

Systém HS zaraďuje každý tovar do jednej z 21 tried. Ďalej sa každý tovar zaraďuje do svojej príslušnej kapitoly, položky a podpoložky (v tomto poradí). Takto sa napríklad zaraďujú pánske bavlnené tričká:

  • Trieda HS: Trieda XI: Textílie a textilné výrobky
  • Kapitola HS: Kapitola 62: Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované
  • Položka HS: Položka 6205: Pánske alebo chlapčenské košele
  • Podpoložka HS: Podpoložka 620520: Z bavlny

Zaraďovanie podľa systému HS používajú aj štátne a colné orgány na celom svete na správu regulovaného tovaru a ďalších daní, uplatňovanie pravidiel pôvodu, obchodnej politiky a štatistiky obchodu, kontrolu kvót a monitorovanie cien, ale tiež na analýzu, bezpečnostné kontroly, profilovanie rizík a podobné účely.

Nižšie je uvedených 6 pravidiel zaraďovania tovaru podľa systému HS. Ich účelom je poskytnúť jednotný právny výklad nomenklatúry systému HS na správne zaradenie tovaru, v praxi však medzi krajinami existujú určité odchýlky. VIP sa uplatňujú v prísnom číselnom poradí. Na tomto mieste uvádzame niekoľko príkladov.

Poznámka: Tieto príklady slúžia len na ilustráciu. V prípade akýchkoľvek pochybností, pokiaľ ide o uplatňovanie VIP pri konkrétnej položke, by ste mali požiadať o vyjadrenie odborníka.

Pravidlo 1

Pravidlo 1 vysvetľuje, že názvy tried, kapitol a podkapitol nemajú právne postavenie. Zaradenie sa určuje podľa výrazov v položkách a v poznámkach príslušnej triedy alebo kapitoly, ako aj na základe odkazu na iné interpretačné pravidlá.
V pravidle 1 VIP sa uvádza, že názov kapitoly 87 „Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá a ich časti a súčasti a príslušenstvo“ neznamená, že sú v nej automaticky zahrnuté všetky položky, ktoré sú súčasťou auta. Pneumatiky napríklad patria do kapitoly 40.

Pravidlo 2

V časti (a) tohto pravidla sa uvádza, že na neúplné produkty, ktoré majú charakter úplnej položky, sa vzťahujú rovnaké položky. Takisto sa tu uvádza, že nezmontované produkty sa zaraďujú do rovnakej položky ako úplne zmontovaný produkt.

Časť (b) tohto pravidla sa venuje zmesiam, resp. kombináciám látok. Rozširuje rámec položiek, ktoré sa vzťahujú na jeden konkrétny materiál alebo látku, o zmesi alebo kombinácie týchto tovarov s inými materiálmi alebo látkami.

Ak sa v dôsledku tohto pravidla produkty dajú zjavne zaradiť do dvoch alebo viacerých položiek, potom sa musí uplatniť pravidlo 3.

Pokiaľ ide o pravidlo 2, časť (a) sa vzťahuje napríklad na skladací nábytok alebo čokoľvek dodávané vo forme súprav, pričom nemusí ísť o úplnú súpravu. Znamená to, že neúplné auto určené na renováciu by sa zaradilo rovnako ako úplné.

Časť (b) pravidla 2 znamená, že pánska košeľa s pomerom 60 % bavlny a 40 % polyesteru by sa zaradila medzi bavlnené košele, ale košeľa s kombináciou 50/50 by sa musela zaradiť podľa pravidla 3.

Pravidlo 3

Pravidlo 3 sa uplatňuje, ak sa produkty dajú zaradiť do dvoch alebo viacerých položiek.

V časti (a) sa uvádza, že položka, ktorá poskytuje konkrétny opis, bude mať prednosť pred položkou, ktorá poskytuje len všeobecný opis.

Časť (b) sa vzťahuje na zmesi a zložené položky, ktoré sa skladajú z rôznych materiálov. Uvádza sa v nej, že tieto položky sa musia zaradiť podľa materiálu alebo súčasti, ktorá im dáva ich podstatný charakter.

V časti (c) sa uvádza, že všetky položky, ktoré sa nedajú zaradiť podľa častí (a) a (b), sa musia zaradiť do položky uvedenej ako poslednej medzi položkami, ktoré možno v rovnakej miere vziať do úvahy.

Pravidlo 3 (najmä časť (b)) je veľmi otvorené interpretácii. Keď sa uplatňuje toto pravidlo, vždy by ste mali požiadať o vyjadrenie odborníka.

V časti (a) sa uvádza, že plastové fľaše by sa mali správne zaraďovať podľa položky 3923, ktorá obsahuje konkrétny opis „Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky“, teda nie podľa položky 3926 s opisom „Ostatné výrobky z plastov“.

Časť (b) znamená, že v geometrickej súprave, ktorá obsahuje plastové pravítko, plastový uhlomer a oceľové kružidlo, možno za súčasť definujúcu charakteristické vlastnosti považovať kružidlo, pretože má najvyššiu hodnotu. Je však možné aj to, že tovar sa bude musieť zadať ako dve alebo tri osobitné položky s pomernou hodnotou. Významný vplyv má funkcia položky – laser sa zaraďuje podľa kapitoly 9013, ale laser používaný v telekomunikačnom vybavení využívajúcom optické vlákna sa môže zaraďovať ako telekomunikačné vybavenie podľa kapitoly 8517.
Časť (c) znamená, že tkaná pánska košeľa s pomerom 50 % bavlny a 50 % polyesteru (pričom obidve zložky rovnako definujú charakter tovaru) by sa zaraďovala podľa číselnej položky 62053000 (tovar zo syntetických vlákien), ktorá nasleduje až po položke 62052000 vzťahujúcej sa na bavlnu.

Pravidlo 4

Toto pravidlo sa vzťahuje na tovar, ktorý sa nedá zaradiť uplatnením pravidiel 1 až 3. Uvádza sa v ňom, že takýto tovar sa zaradí do položky určenej pre tovar, ktorému je najviac podobný. Z dôvodu dôkladnej štruktúry zaradení sa však toto pravidlo uplatňuje zriedka.

Toto pravidlo uplatňuje pri zaraďovaní praktický úsudok. Jednoducho sa dá povedať, že ak to vyzerá ako kačica, kváka ako kačica a pláva ako kačica, potom by to malo byť zaradené ako kačica.

Pravidlo 5

Pravidlo 5 sa týka škatúľ, nádob a obalov, v ktorých sa produkt nachádza. Vo väčšine prípadov a za predpokladu, že tieto materiály nie sú určené na opätovné použitie, sa tieto položky zaraďujú spolu so samotným produktom.

Škatuľa z lepenky a plastu, v ktorej sa nachádza auto na hranie, sa teda nezaraďuje osobitne. Kontajner, ktorý sa používa na námornú prepravu tovaru (aj keď ide o jeden náklad rovnakého tovaru), sa však nepovažuje za súčasť tovaru a posudzuje sa osobitne.

Pravidlo 6

Predchádzajúce pravidlá sa venovali zaraďovaniu na úrovni položiek. Účelom pravidla 6 je zaručiť, že pravidlá 1 až 5 sa pri zaraďovaní tovaru uplatňujú aj na úrovni podpoložiek, pokiaľ sa berú do úvahy poznámky podpoložiek.

Zaradenia podľa systému HS sú zložité a ich uplatňovanie môže niekedy byť náročné. Nasledujú dva príklady, ktoré dokazujú nejednotnosť zaradenia podľa systému HS:

  1. Mnohé spoločnosti vyrábajú špecializované produkty a všetky diely a súčasti týchto produktov priznávajú ako časti hlavného produktu. Niekedy je to pravda a colné sadzby sú zvyčajne pomerne nízke. Súčiastky určené na bežné používanie, ako sú napríklad skrutky, pružiny, podložky, matice, tesniace krúžky ap., sa však zaraďujú podľa svojho druhu inde, pričom sadzby cla sú často vyššie.
  2. Podpoložka 9505 10 sa vzťahuje na položky, ktoré sa všeobecne považujú za položky tradične používané počas vianočných sviatkov a vyrobené a navrhnuté výlučne ako vianočné položky. Nevzťahuje sa však na položky tzv. zimnej sezóny, ako sú napríklad cencúle, snehové vločky, hviezdy, soby, červienky a snehuliaky, pretože sa nepoužívajú výlučne počas vianočných sviatkov, ale najmä ako ozdoby počas zimnej sezóny. V Spojenom kráľovstve je clo 0 % pri vianočných ozdobách a 2,7 % v prípade zimných ozdôb.