Floating Contact Form Portlet
Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Incoterms 2020 – nariadenia o medzinárodnom obchode

Skúsenosti a odborné znalosti, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v pravidlách predaja tovaru na celom svete.

Nákup a predaj tovaru v systéme medzinárodného obchodu môže byť často zložitý. Dôležité je poznať povinnosti, náklady a riziká všetkých zúčastnených strán.

Medzinárodná obchodná komora (ICC) zaviedla medzinárodné obchodné pravidlá (Incoterms®), ktoré predstavujú základné pravidlá obchodovania pri predaji tovaru na celom svete. Tieto nariadenia sa stali súčasťou každodenného jazyka obchodu. Ich úlohou je uľahčiť dovoz a vývoz tovaru a previesť vás týmto procesom. 

Pravidlá Incoterms® boli prvýkrát vydané v roku 1936. ICC ich odvtedy neustále upravuje a dopĺňa. Najnovšie vydanie - Incoterms® 2020 - vstúpilo do platnosti 1. januára 2020. Verzia 2020 pripravuje spoločnosti na ďalšie storočie globálneho obchodu. Pracuje sa vždy a poslednou aktuálnou verziou. 

Incoterms® pravidlá obsahujú trojpísmenové skratky obchodných termínov. Každý z nich má veľmi presný význam pri predaji tovaru na celom svete.


Pravidlá pri ľubovoľnom spôsobe alebo spôsoboch dopravy:

EXW – Ex Works (zo závodu - názov miesta doručenia)

Používa sa pri uvedení počiatočnej referenčnej ceny pri predaji tovaru bez akýchkoľvek nákladov. EXW znamená, že predajca tovar sprístupní vo svojich priestoroch alebo na inom mieste s uvedeným názvom (závod, továreň, sklad atď.). Predajca nemusí tovar naložiť na zberné vozidlo ani nie je potrebné precliť ho na vývoz.

FCA – Free Carrier (vyplatené dopravcovi - názov miesta doručenia)

FCA môže mať dva rôzne významy: (a) a (b). Každý z nich prináša inú úroveň rizika a náklady pre kupujúceho a predajcu. FCA (a) sa používa, keď predajca doručí tovar preclený na vývoz na miesto s uvedeným názvom, ktoré predstavuje jeho vlastné priestory. FCA (b) sa používa, keď predajca tovar preclený na vývoz doručí na miesto s uvedeným názvom, ktoré nie je jeho priestormi. V obidvoch prípadoch sa tovar môže doručiť dopravcovi, ktorého určí kupujúci, alebo inému subjektu určenému kupujúcim.

CPT – Carriage Paid To (preprava platená do - názov miesta určenia)

Pri CPT predajca platí za prepravu tovaru po miesto určenia s uvedeným názvom.

CIP – Carriage and Insurance Paid to (preprava a poistenie platené do) (názov miesta určenia)

Podobá sa CPT, rozdiel je však v tom, že predajca musí získať minimálne poistenie tovaru v preprave.

DAP – Delivered at Place (s dodaním na miesto) (názov miesta určenia)

Tovar sa považuje za doručený predajcom vtedy, keď sa sprístupní kupujúcemu pri príchode dopravného prostriedku a bude pripravený na vyloženie na mieste určenia s uvedeným názvom. Podľa pravidiel DAP musí predajca niesť všetky riziká spojené s privezením tovaru.

DPU – Delivered at Place Unloaded (s dodaním na miesto vyložené) (názov miesta určenia)

Toto pravidlo Incoterms vyžaduje, aby predajca tovar doručil vyložený na mieste s uvedeným názvom. Predajca hradí všetky náklady spojené s dopravou (vývozné poplatky, preprava, vyloženie od hlavného dopravcu v cieľovom prístave a poplatky cieľového prístavu) a nesie všetky riziká až do príchodu na miesto určenia.

DDP – Delivered Duty Paid (s dodaním clo platené) (názov miesta určenia)

Predajca zodpovedá za doručenie tovaru na miesto s uvedeným názvom v krajine kupujúceho a uhrádza všetky náklady spojené s privezením tovaru na miesto určenia vrátane dovozných ciel a daní. Predajca nezodpovedá za vyloženie.

 

Pravidlá pri námornej a vnútrozemskej vodnej doprave:

FAS – Free Alongside Ship (vyplatené k boku lode) (názov prístavu nalodenia)

Predajca uskutočnil doručenie, ak je tovar umiestnený pri plavidle (napr. na móle alebo nákladnom člne) určenom kupujúcim v prístave nalodenia s uvedeným názvom. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza z jedného subjektu na druhý, keď sa tovar nachádza pri lodi, pričom kupujúci od tohto okamihu preberá zodpovednosť za všetky náklady.

FOB – Free on Board (vyplatené na palube)

Predajca doručí tovar na palubu plavidla určeného kupujúcim v prístave nalodenia s uvedeným názvom alebo obstará takéto doručenie tovaru. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza z jedného subjektu na druhý, keď sa tovar nachádza na palube plavidla, pričom kupujúci od tohto okamihu preberá zodpovednosť za všetky náklady.

CFR – Cost and Freight (náklady a prepravné)

Predajca doručí tovar na palubu plavidla. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza z jedného subjektu na druhý, keď sa tovar nachádza na palube plavidla. Predajca musí zabezpečiť prepravu a uhradiť náklady spojené s privezením tovaru do prístavu nalodenia s uvedeným názvom.

CIF – Cost, Insurance and Freight (náklady, poistenie a prepravné)

Ako pri CFR, pričom predajca musí navyše získať minimálne poistné krytie proti riziku kupujúceho, pokiaľ ide o stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.

 

Rozdiely medzi pravidlami Incoterms® 2010 a 2020:

  • Pravidlo Incoterms® FCA (vyplatené dopravcovi) teraz ponúka dodatočnú možnosť vyhotoviť palubný záznam nákladného listu pred naložením tovaru na plavidlo.

  • Náklady sa teraz uvádzajú centralizovane v časti A9/B9 každého pravidla Incoterms®.

  • CIP teraz vyžaduje aspoň poistenie s minimálnym krytím podľa klauzuly Institute Cargo Clause (A) (všetky riziká, s výhradou podrobného vylúčenia).

  • CIF vyžaduje aspoň poistenie s minimálnym krytím podľa klauzuly Institute Cargo Clause (C) (uvedené riziká, s výhradou podrobného vylúčenia).

  • Pravidlá Incoterms® FCA (vyplatené dopravcovi), DAP (s dodaním na miesto), DPU (s dodaním na miesto vyložené) a DDP (s dodaním clo platené) teraz zohľadňujú, že tovar sa môže prepravovať bez zapojenia iného dopravcu, a to prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov.

  • Pravidlo DAT (s dodaním na terminál) sa zmenilo na DPU (s dodaním na miesto vyložené), aby sa objasnilo, že miestom určenia môže byť akékoľvek miesto, nielen terminál.

  • Pravidlá Incoterms® 2020 teraz výslovne presúvajú zodpovednosť za bezpečnostné požiadavky a vedľajšie náklady na predajcu.

 

Užitočné informácie

Pravidlá Incoterms® nepredstavujú úplnú kúpnu zmluvu, ale tvoria skôr jej súčasť. Pri ich uplatňovaní by sa mala použiť táto štruktúra:

[zvolené pravidlo Incoterms®] [názov prístavu, miesta alebo bodu] Incoterms® 2020

Príklad: CIF Shanghai Incoterms® 2020 alebo DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020

Ak v pravidlách Incoterms® nie je uvedený rok, platí toto:
Do 31. decembra 2019 platia pravidlá Incoterms® 2010.
Od 1. januára 2020 platia pravidlá Incoterms® 2020.

Ak je uvedený iný rok, napr. Incoterms® 1980, potom platia príslušné pravidlá.

Ďalšie podrobnosti nájdete na oficiálnej webovej stránke ICC: https://iccwbo.org.