Floating Contact Form Portlet
Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Colné konanie po Brexite - rýchlo a jednoducho

Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. S koncom prechodného obdobia, ktoré trvalo do 31. decembra 2020, sa colné formality stali povinnými. Bez ohľadu na to, čo stanovuje dohoda o obchodnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sú pri všetkom tovare prekračujúci hranice medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vyžadované colné formality.

​​​​​Zjednodušte si proces colného konania

Vyhnite sa zbytočným zdržaniam a problémom na hraniciach po Brexite. Ponúkame vám naše odborné poradenstvo a colné služby, aby boli vaše zásielky doručené včas.

Ako dôveryhodný partner vlády Spojeného kráľovstva poskytujeme našim zákazníkom  podrobné rady a usmernenia, pri zavádzaní nových colných predpisov. Spoločnosť Kuehne + Nagel zabezpečí, aby bol váš náklad odoslaný a preclený v súlade s colnými pravidlami.

Colné konanie ​​​​​​v EÚ a Spojenom kráľovstve

Aj po zavedení dohody o obchodnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom podlieha všetok pohyb tovaru medzi oboma blokmi colným procedúram.

Pre zjednodušenie colných formalít zaviedla vláda Spojeného kráľovstva "postupný prístup" pre dovoz do Spojeného kráľovstva. Dovozcovia zo Spojeného kráľovstva majú možnosť použiť na colné odbavenie tovar bez kontroly, tzv. Zjednodušený colný režim (CFSP), ktorý nahrádza úplné dovozné colné vyhlásenie (Full frontier Declaration) do 31. decembra 2021. Okrem toho môžu obchodníci využiť mechanizmus odloženia DPH, pričom dovozná DPH musí byť iba účtovaná, ale nemusí byť zaplatená v čase vstupu do Spojeného kráľovstva.

Aké zmeny sa chystajú?

Od 1. januára 2022

  • Pri každej zásielke smerujúcej do Veľkej Británie je vyžadované dovozné colné vyhlásenie a odklad colného odbavenia už nie je možný.
  • Colné kontroly pri exporte z EÚ do Veľkej Británie
  • Prihlásenie sa do Goods Vehlice Movement Service (GVMS) bude povinné pre dovoz do Spojeného kráľovstva
  • Predbežné oznámenie pre produkty živočíšneho pôvodu (POAO) a kontroly dokladov v systéme IPAFFS v Spojenom kráľovstve.
Aby sme sa vyhli riziku omeškania pri tranzitných postupoch a znížili s tým spojenú administratívu, v Kuehne+Nagel poskytujeme službu zabezpečenia colných vyhlásení v dostatočnom predstihu. To znamená, že náklad bude colne odbavený pred príchodom do Veľkej Británie.

Od 1. júla 2022

  • Prehlásenie o bezpečnosti tovaru (ENS) požadované pre všetky dovozy do Spojeného kráľovstva
  • Vývozné zdravotné osvedčenie požadované pre produkty živočíšneho pôvodu 
  • Predbežné oznámenie pre sanitárne a fytosanitárne produkty v systéme IPAFFS Spojeného kráľovstva
  • Fyzické kontroly na hraničných inšpekčných pre zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu a rastliny a rastlinné produkty

Okrem toho môžu obchodníci naďalej využiť mechanizmus odloženia DPH, pričom dovozná DPH musí byť iba účtovaná, ale nemusí byť zaplatená v čase vstupu do Spojeného kráľovstva.

Ak tovar spĺňa pravidlá pôvodu (Rules of Origin), uplatňujú sa pre vstup do EÚ aj Veľkej Británie nulové colné sadzby. Dovozca je povinný preukázať preferenčný pôvod "Vyhlásením o pôvode" poskytnutým vývozcom, prípadne splniť kritériá preferenčného pôvodu formou "Importers Knowledge"


Zastúpime vás v colných konaniach po Brexite. Čo budeme potrebovať:

Pre vývozcov a dovozcov z EÚ: Plná moc (Power of Attorney) pre splnomocnenie spoločnosti Kuehne+Nagel na pojednávanie ako priamy zástupca pri vypĺňaní a podávaní colných vyhlásení. Vypĺňa sa iba raz. Pre ďalšie pokyny sa obráťte na svoju pobočku spoločnosti Kuehne+Nagel.

Pre vývozcov zo Spojeného kráľovstva: Splnomocňujúci list (Letter of Empowerment), ktorý oprávňuje spoločnosť Kuehne+Nagel konať ako priamy zástupca pri vypĺňaní a predkladaní colných vyhlásení. Vypĺňa sa iba raz. Viac informácií nájdete tu.

Pre dovozcov v Spojenom kráľovstve: Poverovací list oprávňujúci spoločnosť Kuehne+Nagel na činnosť priameho zástupcu pri vypĺňaní colných vyhlásení na dovoz do Spojeného kráľovstva a predkladanie údajov o zásielke do colného systému HMRC Spojeného kráľovstva. Toto oprávnenie je platné po dobu 12 mesiacov. Bez neho musíme získať povolenie pre každú jednotlivú zásielku, čo môže viesť k možným oneskoreniam a dodatočným nákladom. Kliknutím sem stiahnite šablónu a podpísaný súbor nám zašlite e-mailom

Registračné a identifikačné číslo (EORI) je predpokladom pre colné vybavenie tovaru v EÚ a Spojenom Kráľovstve. Na Slovensku registruje EORI číslo Finančná správa Slovenskej republiky.

Ak odosielateľ vyplní exportnú deklaráciu nezávisle, treba uviesť MRN číslo (Movement reference nubmer) exportnej deklarácie do objednávky prepravy a odoslať sprievodný dokument Kuehne+Nagel

Uvedenie obchodných podmienok, hodnoty, množstva a zloženia výrobkov. Clá a daň z pridanej hodnoty sa počítajú na základe hodnoty tovaru.

Každý tovar musí mať HS kód podľa platného Colného sadzobníka

Stručný popis tovaru v miestnom jazyku vrátane brutto / netto hmotnosti a počtu / typu balenia

Hodnota tovaru a meny pre výpočet cla a importnej dane

Informácia o dodacej podmienke, na základe ktorej je ustanovené, kto je zodpovedný za colné konanie a súvisiace colné náklady.

Kompletné colné deklarácie pri dovoze do Spojeného kráľovstva sa budú vyžadovať od 1. januára 2022. Pre tento postup musí byť pred odchodom z EÚ k dispozícii UK Entry number (ENO). Výnimka je udelená, ak má dovozca zo Spojeného kráľovstva svoje vlastné povolenie na zjednodušený colný režime CFSP.*

* Na základe operačného modelu na hraniciach (BOM) vlády Spojeného kráľovstva