Zverejňovač príspevkov

Colné konanie po Brexite - rýchlo a jednoducho

Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. S koncom prechodného obdobia, ktoré trvalo do 31. decembra 2020, sa colné formality stali povinnými. Bez ohľadu na to, čo stanovuje dohoda o obchodnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sú pri všetkom tovare prekračujúci hranice medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vyžadované colné formality.

Kontaktujte nás 

​​​​​Zjednodušte si proces colného konania

Vyhnite sa zbytočným zdržaniam a problémom na hraniciach po Brexite. Ponúkame vám naše odborné poradenstvo a colné služby, aby boli vaše zásielky doručené včas.

Ako dôveryhodný partner vlády Spojeného kráľovstva poskytujeme našim zákazníkom  podrobné rady a usmernenia, pri zavádzaní nových colných predpisov. Spoločnosť Kuehne + Nagel zabezpečí, aby bol váš náklad odoslaný a preclený v súlade s colnými pravidlami.

​​​Kontaktujte nás

Colné konanie ​​​​​​v EÚ a Spojenom kráľovstve

Aj po zavedení dohody o obchodnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom podlieha všetok pohyb tovaru medzi oboma blokmi colným procedúram.

Pre zjednodušenie colných formalít zaviedla vláda Spojeného kráľovstva "postupný prístup" pre dovoz do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2021. Dovozcovia zo Spojeného kráľovstva majú možnosť použiť na colné odbavenie tovar bez kontroly, tzv. Zjednodušený colný režim (CFSP), ktorý nahrádza úplné dovozné colné vyhlásenie (Full frontier Declaration). Okrem toho môžu obchodníci využiť mechanizmus odloženia DPH, pričom dovozná DPH musí byť iba účtovaná, ale nemusí byť zaplatená v čase vstupu do Spojeného kráľovstva.

Ak tovar spĺňa pravidlá pôvodu (Rules of Origin), uplatňujú sa pre vstup do EÚ aj Veľkej Británie nulové sadzby a kvóty. Dovozca je povinný preukázať preferenčný pôvod "Vyhlásením o pôvode" poskytnutým vývozcom, prípadne splniť kritériá preferenčného pôvodu formou "Importers Knowledge"


Zastúpime vás v colných konaniach po Brexite. Čo budeme potrebovať:

Vďaka dokumentu splnomocnenia vás bude Kuehne + Nagel môcť zastupovať ako priamy zástupca pri vypĺňaní colných vyhlásení a komunikovať s colnými úradmi. Splnomocnenie stačí vyplniť iba raz.

Registračné a identifikačné číslo (EORI) je predpokladom pre colné vybavenie tovaru v EÚ a Spojenom Kráľovstve. Na Slovensku registruje EORI číslo Finančná správa Slovenskej republiky.

Ak odosielateľ vyplní exportnú deklaráciu nezávisle, treba uviesť MRN číslo (Movement reference nubmer) exportnej deklarácie do objednávky prepravy a odoslať sprievodný dokument Kuehne+Nagel

Uvedenie obchodných podmienok, hodnoty, množstva a zloženia výrobkov. Clá a daň z pridanej hodnoty sa počítajú na základe hodnoty tovaru.

Každý tovar musí mať HS kód podľa platného Colného sadzobníka

Stručný popis tovaru v miestnom jazyku vrátane brutto / netto hmotnosti a počtu / typu balenia

Hodnota tovaru a meny pre výpočet cla a importnej dane

Informácia o dodacej podmienke, na základe ktorej je ustanovené, kto je zodpovedný za colné konanie a súvisiace colné náklady.

Informujte nás, ktorý postup importu do Veľkej Británie sa bude aplikovať. Výber možnosti je potrebné potvrdiť pred vývozom z EÚ. Ak spoločnosť Kuehne+Nagel nie je poverená prípravou úplného dovozného vyhlásenia, uveďte v objednávke prepravy vstupné číslo (Entry Number).

Vyhlásenie o preferenčnom pôvode tovaru je akceptované na obchodnej faktúre do hodnoty 6 000 EUR. Od 6 000 EUR musí vývozca požiadať o status registrovaného vývozcu (REX).
 

Radi vám pomôžeme

Kontaktujte nás

Hľadáte najrýchlejší spôsob ako sa s nami spojiť? Vyplňte kontaktný formulár

Kontaktujte nás