Floating Contact Form Portlet

Zverejňovač príspevkov

Incoterms 2020 – nariadenia o medzinárodnom obchode

Skúsenosti a odborné znalosti, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v pravidlách predaja tovaru na celom svete.

Nákup a predaj tovaru v systéme medzinárodného obchodu môže byť často zložitý, pričom je potrebné zistiť povinnosti, náklady a riziká všetkých zúčastnených strán.

Medzinárodná obchodná komora (ICC) s cieľom uľahčiť dovoz a vývoz tovaru zaviedla medzinárodné obchodné pravidlá (Incoterms®), ktoré na celom svete predstavujú základné pravidlá obchodovania pri predaji tovaru. Či už vypĺňate nákupnú objednávku, balíte a označujete zásielku alebo pripravujete osvedčenie o pôvode, tieto nariadenia sa stali súčasťou každodenného jazyka obchodu a ich úlohou je vás viesť.

Tieto pravidlá boli prvýkrát vydané v roku 1936 a ICC ich odvtedy neustále spravuje a dopĺňa. Najnovšie vydanie, Incoterms® 2020, vstúpilo do platnosti 1. januára 2020 s cieľom pripraviť podniky na ďalšie storočie globálneho obchodu, pričom odteraz majú pracovať s touto verziou.

Pravidlá Incoterms® obsahujú niekoľko 3-písmenových obchodných termínov, pričom každý z nich má veľmi presný význam, pokiaľ ide o predaj tovaru na celom svete.


Pravidlá pri ľubovoľnom spôsobe alebo spôsoboch dopravy:

EXW – Ex Works (zo závodu) (názov miesta doručenia)

Často sa používa pri uvedení počiatočnej referenčnej ceny pri predaji tovaru bez akýchkoľvek nákladov. EXW znamená, že predajca tovar sprístupní vo svojich priestoroch alebo na inom mieste s uvedeným názvom (závod, továreň, sklad atď.). Predajca nemusí tovar naložiť na zberné vozidlo ani nie je potrebné ho precliť na vývoz.

FCA – Free Carrier (vyplatené dopravcovi) (názov miesta doručenia)

FCA môže mať dva rôzne významy, pričom každý prináša inú úroveň rizika a náklady pre kupujúceho a predajcu. FCA (a) sa používa, keď predajca doručí tovar preclený na vývoz na miesto s uvedeným názvom, ktoré predstavuje jeho vlastné priestory. FCA (b) sa používa, keď predajca tovar preclený na vývoz doručí na miesto s uvedeným názvom, ktoré nie je jeho priestormi. V obidvoch prípadoch sa tovar môže doručiť dopravcovi, ktorého určí kupujúci, alebo inému subjektu určenému kupujúcim.

CPT – Carriage Paid To (preprava platená do) (názov miesta určenia)

Pri CPT predajca platí za prepravu tovaru po miesto určenia s uvedeným názvom.

CIP – Carriage and Insurance Paid to (preprava a poistenie platené do) (názov miesta určenia)

Podobá sa CPT, rozdiel je však v tom, že predajca musí získať minimálne poistenie tovaru v preprave.

DAP – Delivered at Place (s dodaním na miesto) (názov miesta určenia)

Tovar sa považuje za doručený predajcom vtedy, keď sa sprístupní kupujúcemu pri príchode dopravného prostriedku a bude pripravený na vyloženie na mieste určenia s uvedeným názvom. Podľa pravidiel DAP musí predajca niesť všetky riziká spojené s privezením tovaru.

DPU – Delivered at Place Unloaded (s dodaním na miesto vyložené) (názov miesta určenia)

Toto pravidlo Incoterms vyžaduje, aby predajca tovar doručil vyložený na mieste s uvedeným názvom. Predajca hradí všetky náklady spojené s dopravou (vývozné poplatky, preprava, vyloženie od hlavného dopravcu v cieľovom prístave a poplatky cieľového prístavu) a nesie všetky riziká až do príchodu na miesto určenia.

DDP – Delivered Duty Paid (s dodaním clo platené) (názov miesta určenia)

Predajca zodpovedá za doručenie tovaru na miesto s uvedeným názvom v krajine kupujúceho a uhrádza všetky náklady spojené s privezením tovaru na miesto určenia vrátane dovozných ciel a daní. Predajca nezodpovedá za vyloženie.

 

Pravidlá pri námornej a vnútrozemskej vodnej doprave:

FAS – Free Alongside Ship (vyplatené k boku lode) (názov prístavu nalodenia)

Predajca uskutočnil doručenie, ak je tovar umiestnený pri plavidle (napr. na móle alebo nákladnom člne) určenom kupujúcim v prístave nalodenia s uvedeným názvom. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza z jedného subjektu na druhý, keď sa tovar nachádza pri lodi, pričom kupujúci od tohto okamihu preberá zodpovednosť za všetky náklady.

FOB – Free on Board (vyplatené na palube)

Predajca doručí tovar na palubu plavidla určeného kupujúcim v prístave nalodenia s uvedeným názvom alebo obstará takéto doručenie tovaru. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza z jedného subjektu na druhý, keď sa tovar nachádza na palube plavidla, pričom kupujúci od tohto okamihu preberá zodpovednosť za všetky náklady.

CFR – Cost and Freight (náklady a prepravné)

Predajca doručí tovar na palubu plavidla. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza z jedného subjektu na druhý, keď sa tovar nachádza na palube plavidla. Predajca musí zabezpečiť prepravu a uhradiť náklady spojené s privezením tovaru do prístavu nalodenia s uvedeným názvom.

CIF – Cost, Insurance and Freight (náklady, poistenie a prepravné)

Ako pri CFR, pričom predajca musí navyše získať minimálne poistné krytie proti riziku kupujúceho, pokiaľ ide o stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.

 

Rozdiely medzi pravidlami Incoterms® 2010 a 2020:

  • Pravidlo Incoterms® FCA (vyplatené dopravcovi) teraz ponúka dodatočnú možnosť vyhotoviť palubný záznam nákladného listu pred naložením tovaru na plavidlo.

  • Náklady sa teraz uvádzajú centralizovane v časti A9/B9 každého pravidla Incoterms®.

  • CIP teraz vyžaduje aspoň poistenie s minimálnym krytím podľa klauzuly Institute Cargo Clause (A) (všetky riziká, s výhradou podrobného vylúčenia).

  • CIF vyžaduje aspoň poistenie s minimálnym krytím podľa klauzuly Institute Cargo Clause (C) (uvedené riziká, s výhradou podrobného vylúčenia).

  • Pravidlá Incoterms® FCA (vyplatené dopravcovi), DAP (s dodaním na miesto), DPU (s dodaním na miesto vyložené) a DDP (s dodaním clo platené) teraz zohľadňujú, že tovar sa môže prepravovať bez zapojenia iného dopravcu, a to prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov.

  • Pravidlo DAT (s dodaním na terminál) sa zmenilo na DPU (s dodaním na miesto vyložené), aby sa objasnilo, že miestom určenia môže byť akékoľvek miesto, nielen terminál.

  • Pravidlá Incoterms® 2020 teraz výslovne presúvajú zodpovednosť za bezpečnostné požiadavky a vedľajšie náklady na predajcu.

 

Užitočné informácie

Pravidlá Incoterms® nepredstavujú úplnú kúpnu zmluvu, ale tvoria skôr jej súčasť. Pri ich uplatňovaní by sa mala použiť táto štruktúra:

[zvolené pravidlo Incoterms®] [názov prístavu, miesta alebo bodu] Incoterms® 2020

Príklad: CIF Shanghai Incoterms® 2020 alebo DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020

Ak v pravidlách Incoterms® nie je uvedený rok, platí toto:
Do 31. decembra 2019 platia pravidlá Incoterms® 2010.
Od 1. januára 2020 platia pravidlá Incoterms® 2020.

Ak je uvedený iný rok, napr. Incoterms® 1980, potom platia príslušné pravidlá.

Ďalšie podrobnosti nájdete na oficiálnej webovej stránke ICC: https://iccwbo.org.