Pripravte sa na Brexit

Od 1. januára 2021 sa pri všetkom tovare prekračujúcom hranice medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou budú vyžadovať dovozné kontroly a následne colné vyhlásenia v plnom rozsahu.

Spoločnosť Kuehne + Nagel pozorne sleduje a prijíma najnovšie regulačné zmeny, aby sa vyhla zbytočným zdržaniam na hraniciach alebo brzdeniu dodávok. Preto ponúkame našim klientom odborné poradenstvo a colné služby, aby váš tovar a podnikanie ostalo v pohybe.

Colné požiadavky Spojeného kráľovstva a Európskej únie sa stanú záväznými

Spojené kráľovstvo formálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Bez ohľadu na výsledok rokovaní o Dohode o voľnom obchode sa colné režimy stanú povinnými, keď sa 31. decembra 2020 skončí prechodné obdobie, čo pravdepodobne povedie k päťnásobne vyššiemu dopytu po formalitách ako v súčasnosti.  

Vláda Spojeného kráľovstva ďalej uviedla, že nezavedie žiadne predtým ohlásené uľahčenia colných konaní, ako v prípade prechodných zjednodušených postupov (TSP). Pre zjednodušenie colných postupov Vláda Spojeného kráľovstva zaviedla „etapovitý prístup“ pri dovoze do Spojeného kráľovstva. Dovozcovia do Spojeného kráľovstva budú mať možnosť vstupu nekontrolované tovaru do takzvaného zjednodušeného colného režimu pre nákladnú dopravu (CFSP), ktorý kompenzuje potrebu úplného hraničného vyhlásenia do 30. júna 2021.

Obchodníci tiež budú môcť využiť odloženú DPH. Mechanizmus, pri ktorom sa DPH z dovozu musí iba účtovať, ale nie platiť v čase vstupu do Spojeného kráľovstva.

Táto situácia si vyžaduje náležitú prípravu, aby sa zabránilo oneskoreniu dodávok tovaru.

Border crossing between the United Kingdom and the European Union
Our automated customs solution

Colné konania môžu byť náročné - a my tomu rozumieme. Ako skúsený partner ponúkame zákazníkom najnovšie poznatky a cenné rady, aby sme vám uľahčili prácu pri uplatňovaní nových colných ustanovení. Spoločnosť Kuehne+Nagel vám pomôže zvládnuť Brexit už na začiatku, aby sme zaručili, že váš náklad bude odoslaný a odbavený v súlade s novými colnými pravidlami.

Chcete sa pripraviť na colné konanie?

Zastúpime vás v colných konaniach po Brexite. Čo budeme potrebovať od vás:

 • SPLNOMOCNENIE NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE
  Vďaka dokumentu splnomocnenia vás bude Kuehne + Nagel môcť zastupovať ako priamy zástupca pri vypĺňaní colných vyhlásení a komunikovať s colnými úradmi. Splnomocnenie stačí vyplniť iba raz.
 • EORI ČÍSLO PRíJEMCU A ODOSIELATEĽA
  Registračné a identifikačné číslo (EORI) je prepokladom pre colné vybavenie tovaru v Európskej únii a Veľkej Británii. Na Slovensku registruje EORI číslo Finančná správa Slovenskej republiky.
 • EXPORTNÁ DEKLARÁCIA
  Ak odosielateľ vyplní exportnú deklaráciu nezávisle, treba uviesť MRN číslo exportnej deklarácie do objednávky prepravy a odovzdať sprievodný dokument vodičovi.
 • ČÍSLO FAKTÚRY A MENA NA FAKTÚRE
  Zahrnuté v obchodej faktúre.
 • HS KÓD
  Každý tovar musí mať HS kód podľa platného Colného sadzobníka.
 • POPIS TOVARU
  Presný a stručný opis tovaru.
 • HODNOTA TOVARU
  Peňažná hodnota tovaru a meny na výpočet cla a dane z pridanej hodnoty.
 • INCOTERMS
  Informácia o dodacej podmienke, na základe ktorej je ustanovené, kto je zodpovedný za colné konanie a súvisiace colné náklady.


Dôležité odkazy na stránky a stiahnutie