Jednoduché Brexit riešenie

                     pre zjednodušenie vašich colných konaní

Od 1. januára 2021 sa pri všetkom tovare prekračujúcom hranice medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou budú vyžadovať dovozné kontroly a následne colné vyhlásenia v plnom rozsahu.

Aby sa predišlo zbytočným oneskoreniam, narušeniam na hraniciach alebo obmedzeným dodávkam, vytvorila spoločnosť Kuehne+Nagel jedinečné, automatizované a digitálne riešenie na spracovanie údajov, vďaka ktorému je colné konanie pre vás pozitívnou skúsenosťou.

Colné požiadavky Spojeného kráľovstva a Európskej únie sa stanú záväznými

Spojené kráľovstvo formálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. Bez ohľadu na výsledok rokovaní o Dohode o voľnom obchode sa colné režimy stanú povinnými, keď sa 31. decembra 2020 skončí prechodné obdobie, čo pravdepodobne povedie k päťnásobne vyššiemu dopytu po formalitách ako v súčasnosti.  

Vláda Spojeného kráľovstva ďalej uviedla, že nezavedie žiadne predtým ohlásené uľahčenia colných konaní, ako v prípade prechodných zjednodušených postupov (TSP).

Táto situácia si vyžaduje náležitú prípravu, aby sa zabránilo oneskoreniu dodávok tovaru.

Border crossing between the United Kingdom and the European Union

Digitálne  

Minimálna manuálna práca
vášho tímu.

Automatizované    

Urýchlite proces vybavovania
colných vyhlásení.

V súlade s predpismi    

Uistite sa, že spĺňate "pobrexitovské" nariadenia.

Kompletné       

Znížte riziko oneskorení na hraniciach.

  

            Jednoduché automatizované colné riešenie, ktoré

                 zaistí splnenie všetkých predpisov

Our automated customs solution

Colné konania môžu byť náročné - a my tomu rozumieme. S cieľom uľahčiť vám prácu pri príprave údajov a pomôcť vám so zabezpečením plynulého pohybu tovaru sme vyvinuli jednoduché a automatizované riešenie. Digitálne spracováva údaje o vývoze od vývozcu, zhromažďuje údaje o dovoze od dovozcu, tie následne zlučuje, aby vytvoril vývozné a dovozné vyhlásenie v súlade s požiadavkami ako Spojeného kráľovstva tak aj EÚ.

Jednoduché a jasné riešenie, ktoré vám umožní zamerať sa na svoje podnikanie.

Okrem toho tento nástroj je flexibilný i na ďaľšie požiadavky pre zber údajov, ktoré sa môžu stať potrebnými na konci prechodného obdobia, ako sú bezpečnostné predpisy pre každú zásielku do a zo Spojeného kráľovstva.

Chcete sa pripraviť na colné konanie?

 

                                                       Colné konanie ako pozitívna skúsenosť

Zastúpime vás v colných konaniach po Brexite. Čo budeme potrebovať od vás:

 • SPLNOMOCNENIE NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE
  Vďaka dokumentu splnomocnenia vás bude Kuehne + Nagel môcť zastupovať ako priamy zástupca pri vypĺňaní colných vyhlásení a komunikovať s colnými úradmi. Splnomocnenie stačí vyplniť iba raz.
 • EORI ČÍSLO PRíJEMCU A ODOSIELATEĽA
  Registračné a identifikačné číslo (EORI) je prepokladom pre colné vybavenie tovaru v Európskej únii a Veľkej Británii. Na Slovensku registruje EORI číslo Finančná správa Slovenskej republiky.
 • ČÍSLO FAKTÚRY A MENA NA FAKTÚRE
  Zahrnuté v obchodej faktúre.
 • HS KÓD
  Každý tovar musí mať HS kód podľa platného Colného sadzobníka.
 • POPIS TOVARU
  Presný a stručný opis tovaru.
 • HODNOTA TOVARU
  Peňažná hodnota tovaru a meny na výpočet cla a dane z pridanej hodnoty.
 • INCOTERMS
  Informácia o dodacej podmienke, na základe ktorej je ustanovené, kto je zodpovedný za colné konanie a súvisiace colné náklady.


Dôležité odkazy na stránky a stiahnutie