Incoterms® 2020

Medzinárodné obchodné podmienky Incoterms® sú súbor pravidiel, ktoré definujú zodpovednosti kupujúcich a predávajúcich v systéme medzinárodného obchodu a určujú spôsob rozdelenia nákladov a rizík voči jednotlivým obchodným subjektom. Pravidlá Incoterms® sa začleňujú do zmlúv o predaji tovaru po celom svete a stali sa súčasťou každodenného obchodného jazyka.

Medzinárodná obchodná komora (ICC) publikovala na jeseň 2019 novú verziu medzinárodných obchodných podmienok s označením Incoterms® 2020, ktoré obsahujú pravidlá používania jedenástich dodacích podmienok.

 

 

Nové pravidlá zohľadňujú súčasný vývoj v obchodnej praxi a aktualizujú dodacie podmienky, aby boli prístupnejšie a ľahšie použiteľné v porovnaní s verziou Incoterms® 2010.

Pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2020. Od tohto dátumu by všetky predajné zmluvy mali odkazovať na pravidlá Incoterms® 2020 ako na najnovšiu verziu pravidiel Incoterms®.

 

Rozdiely medzi Incoterms® 2010 and 2020:

  • Doložka FCA (vyplatené dopravcovi) teraz umožňuje v námornej preprave možnosť dohody, že kupujúci na svoje náklady a riziko poverí prepravcu vydaním prepravného dokladu predávajúcemu, v ktorom prepravca uvedie termín naloženia tovaru na plavidlo.
  • Doložka CIP (preprava a poistene platené do) vyžaduje aspoň poistenie s minimálnym krytím podľa klauzuly Institute Cargo Clause (A), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
  • Doložka CIF (náklady, poistenie a prepravné) vyžaduje aspoň poistenie s minimálnym krytím podľa klauzuly Institute Cargo Clause (C).
  • Doložky FCA (vyplatené dopravcovi), DAP (s dodaním na miesto), DPU (s dodaním na miesto výkladky) a DDP (s dodaním clo platené) teraz zohľadňujú, že tovar sa môže prepravovať bez zapojenia tretieho prepravcu, a to použitím vlastných dopravných prostriedkov.
  • Doložka DAT (s dodaním na terminál) sa zmenila na DPU (s dodaním na miesto vyloženia), aby sa objasnilo, že miestom určenia môže byť akékoľvek miesto a nielen "terminál".
  • Doložky Incoterms® 2020 výslovne presúvajú zodpovednosť za bezpečnostné požiadavky prepravy a príslušné náklady na predávajúceho.
  • Náklady sa teraz uvádzajú centralizovane v časti A9/B9 každej dodacej podmienky.


Užitočné informácie

Doložky Incoterms® nepredstavujú úplnú kupnú zmluvu, ale tvoria skôr jej súčasť. Pri ich uplatňovaní by sa mala použiť táto štruktúra:

“[Zvolená doložka Incoterms®] [určený prístav, miesto alebo bod] Incoterms® 2020”

Príklad: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” alebo “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“

Ak v doložkách Incoterms® nie je uvedený rok, platí nasledovné:
 do 31. decembra 2019 sa uplatňujú Incoterms® 2010.
 od 1. januára 2020 sa uplatňujú Incoterms® 2020.

Ak je uvedený iný rok, napr. Incoterms® 1980, potom platia príslušné podmienky.

 

 

Máte otázky ohľadom Incoterms 2020?

Poznámka: Pre podrobnejšie informácie sa odkazujeme na ICC publikáciu INCOTERMS® 2020. V prípade potreby úplného a podrobného popisu všetkých práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených Incoterms, vyhľadajte oficiálne znenie vydané Medzinárodnou obchodnou komorou publikácie INCOTERMS® 2020. (https://iccwbo.org).