Čo je SOLAS?

SOLAS je skratka pre „Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori“. Existuje už od roku 1914. Prvá verzia bola prijatá v súvislosti so stroskotaním Titanicu v roku 1912. Odvtedy boli vydané viaceré verzie a od roku 1948 Medzinárodná námorná organizácia (IMO) dohovor SOLAS naďalej dopĺňa a upravuje.

Čo je VGM kontajnera?

VGM je skratka pre celkovú overenú hmotnosť a týka sa celkovej hmotnosti nákladu (hmotnosť nákladu, nakladací materiál/vratné palety/nevratné palety, obkladový a zabezpečovací materiál, tara kontajnera).

Aké sú základné požiadavky?

Odosielateľ je povinný poskytnúť námornému prepravcovi celkovú overenú hmotnosť kontajnera vrátane hmotnosti nákladu, hmotnosti kompletného nakladacieho príslušenstva a materiálu, obkladového materiálu a tary kontajnera a svoj podpis (môže byť elektronický) na identifikáciu osoby zodpovednej za deklarovanú hmotnosť. Túto informáciu je vhodné poskytnúť PREPRAVCOVI, vo väčšine prípadov ešte pred tým, ako kontajner dorazí do prístavného terminálu.

V ktorých krajinách sa bude uplatňovať SOLAS/VGM?

Všetky krajiny, ktoré sú členmi IMO (Medzinárodnej námornej organizácie), agentúry Organizácie Spojených národov, MUSIA uplatňovať VGM. Niektoré krajiny automaticky prijímajú toto nové pravidlo ako vnútroštátnu normu alebo zákon. Iné krajiny majú dodatočné požiadavky.

Prečo VGM práve teraz?

Táto požiadavka je nevyhnutná na to, aby odosielatelia poskytovali prepravcovi presnú a spoľahlivú celkovú hmotnosť kontajnera z BEZPEČNOSTNÝCH dôvodov. Nepresné údaje o hmotnosti mali za následok množstvo nehôd, ublížení na zdraví a škôd na majetku.   

Kto je zodpovedný za deklarovanie a poskytnutie VGM?

V zmysle požiadaviek dohovoru SOLAS je odosielateľ uvedený na námornom konosamente povinný poskytnúť námornému prepravcovi („zodpovedná osoba“) a operátorovi terminálu („zástupca terminálu“) celkovú overenú hmotnosť naloženého kontajnera.

Prepravca bez vlastnej flotily (NVOCC) ( spoločnosť Kuehne + Nagel) je zasielateľ vo vzťahu k námornému prepravcovi, a preto zodpovedá za nahlásenie VGM prepravcovi na základe VGM prijatej od odosielateľa.

Ako odvážim kontajner na určenie VGM?

Sú povolené dve metódy váženia:

  • Metóda č.1: po naložení a uzavretí kontajnera odosielateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby odváži zaplombovaný kontajner.
  • Metóda č.2: odosielateľ, prípadne tretia osoba na základe dohody so odosielateľom, odváži hmotnosť nákladu vrátane paliet, obkladového materiálu a iného baliaceho a zabezpečovacieho materiálu naloženého v kontajneri a k súčtu hmotnosti obsahu kontajnera pripočíta jeho taru.

Viac informácií a podrobnejšie vysvetlenie je k dispozícii na webovej stránke WSC (Svetovej rady prepravcov).

Aký je proces váženia podľa metódy č.1?

Po ukončení naloženia a uzatvorenia kontajnera odosielateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby odváži zabalený kontajner.

Aký je proces váženia podľa metódy č.2?

Odosielateľ, prípadne tretia osoba na základe dohody so odosielateľom, odváži hmotnosť nákladu vrátane paliet, obkladového materiálu a iného baliaceho a zabezpečovacieho materiálu naloženého v kontajneri a k súčtu hmotnosti obsahu kontajnera pripočíta jeho taru.

Ako zistím taru kontajnera?

Tara kontajnera je uvedená na CSC štítku prípadne na jeho dverách. Niektoré prepravné spoločnosti majú uvedenú hmotnosť kontajnera na svojich webových stránkach.

V dôsledku opráv kontajnera, mokrej drevenej podlahy alebo z iných dôvodov môže byť oficiálna tara kontajnera nepresná.  

Možno kontajner odvážiť v prístavnom termináli?

Z právneho a teoretického hľadiska možno kontajner odvážiť v termináli, ale nie všetky terminály majú vhodnú infraštruktúru na poskytnutie tejto služby, predovšetkým so zreteľom na obrovské množstvo kontajnerov, ktoré cez terminál prechádza. Váženie kontajnera v prístave by mohlo spôsobiť značné spomalenie a omeškanie prepravy.

Aké informácie je odosielateľ povinný poskytnúť?

Odosielatelia sú povinní poskytnúť spoločnosti Kuehne + Nagel tieto údaje:

  1. Celkovú overenú hmotnosť (VGM) každého kontajnera vrátane hmotnosti nákladu, nakladacieho materiálu/vratných paliet/nevratných paliet, obkladového a zabezpečovacieho materiálu, tary kontajnera
  2. Podpis (meno veľkými písmenami pre elektronickú výmenu údajov/EDI) oprávnenej osoby, ktorá deklaruje hmotnosť, spolu s údajmi spoločnosti,
  3. Dodatočné informácie a dokumentáciu, ak ich požadujú príslušné štátne (vládne) orgány.

Do akého termínu je nutné spoločnosti Kuehne + Nagel poskytnúť VGM?

Konečný termín na poskytnutie VGM spoločnosti Kuehne + Nagel sa líši v závislosti od konkrétneho prístavu, keďže výkon predpisov týkajúcich sa VGM je v kompetencii miestnych štátnych (vládnych) orgánov zodpovedných za námorné záležitosti. Termín je však závislý od uzávierky dokumentácie pre dané lodenie a to je uvedené na booking confirmation

Čo sa stane, ak odosielateľ zabudne uviesť VGM kontajnera?

Spoločnosť Kuehne + Nagel priebežne monitoruje stav VGM prostredníctvom upozornení v záujme včasného poskytnutia VGM a predchádzania nenaloženiu kontajnera na plavidlo.

Ak údaj o VGM bude chýbať, kontaktuje vás niektorý z našich pracovníkov zodpovedný za námornú dopravu.

Čo sa stane, ak odosielateľ neposkytne VGM?

Prepravca a operátor terminálu nesmú naložiť kontajner na loď, ak k nemu nemajú k dispozícii celkovú overenú hmotnosť.

Kto je zodpovedný za nahlásenie VGM v prípade, ak spoločnosť Kuehne + Nagel nakladá celokontajnerový náklad (FCL) v mene odosielateľa?

V takomto prípade koná spoločnosť Kuehne + Nagel ako dodávateľ, ktorý nakladá a váži kontajner v mene skutočného odosielateľa, ale skutočný odosielateľ uvedený v konosamente (Bill of Landing) alebo námornom nákladnom liste (Seaway bill) prepravcu zodpovedá a ručí za nahlásenie VGM prepravcovi.

Spoločnosť Kuehne + Nagel obmedzuje svoju zodpovednosť voči odosielateľovi v zmysle zasielateľských podmienok, obchodného zákonníka a prípadných špecifík vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy so zákazníkom.

Kto je zodpovedný za monitorovanie alebo kontrolu údajov o VGM v zmysle dohovoru SOLAS?

Za kontrolu plnenia podmienok zo strany odosielateľov zodpovedajú vládne inštitúcie/orgány. Na Slovensku je to Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.