IMO 2020 - Často kladené otázky

Globálna námorná doprava prijíma od 1. januára 2020 prísnejšie emisné normy pre lode. Najnovšie, podľa nariadenia IMO 2020, budú musieť všetky námorné lode znížiť emisie plynov s obsahom oxidu síry o 85%.

Nové nariadenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) zavádzajú limit pre obsah síry v námornom palive zo súčasných 3,5% na maximálne 0,5%. Cieľom prísnejších limitov je zníženie emisií zdraviu škodlivých látok v námornej doprave podobne, ako to poznáme z noriem v cestnej doprave.

Chápeme, že vyhliadka na prijatie regulácie určujúca povolený obsah síry v palivách pre lodnú dopravu IMO 2020 bude mať dopad aj na celú medzinárodnú prepravu tovaru. Ropný trh, dostupnosť pohonných hmôt, dostatok novo upravených kontajnerových lodí, alebo úprava cien za lodnú dopravu - to sú vaše najčastejšie otázky k IMO 2020, na ktoré odpovedáme nižšie.

Sea Explorer, digitálna platforma Kuehne + Nagel pre služby v námornej doprave, vám umožňuje v online systéme nahliadnuť pomocou prehľadných ikon, ako bude každé plavidlo s vaším tovarom (ne)spĺňať nariadenia IMO 2020.

 

O IMO 2020

Čo je IMO 2020?

Od 1. januára 2020 bude musieť námorná doprava dodržiavať nové emisné normy a znížiť množstvo vypúšťanej síry o 85%. Jednotlivé lode musia znížiť maximálny obsah síry v lodnom palive z 3,5% na 0,5%, a to podľa nového nariadenia IMO 2020 vydaného Medzinárodnou námornou organizáciou (International Maritime Organisation, IMO). Cieľom IMO 2020 je minimalizácia emisií zdraviu škodlivých látok z lodnej dopravy, ochrana verejného zdravia a životného prostredia.

V súčasnej dobe sa totiž na mori používa takzvaná námorná nafta. Tá obsahuje až 3,5% síry a produkuje vysoké úrovne škodlivých oxidov síry

Koho sa týka IMO 2020?

Nariadenie sa bude vzťahovať na celý svet a na kompletný segment globálnej námornej dopravy od rafinérií, cez producentov ropy a aditív, až po jednotlivých prevádzkovateľov námornej dopravy. V oblastiach s riadenou ochranou životného prostredia (oblasti ECA - Emission Control Areas) zostávajú naďalej ešte prísnejšie nariadenia, obmedzujúce obsah síry na 0,1%.

Ako môžu prevádzkovatelia plavidiel splniť nariadenie IMO 2020?

Aby prevádzkovatelia plavidiel splnili nové požiadavky nariadenia IMO 2020 týkajúce sa limitov pre obsah síry, majú nasledujúce 3 možnosti:

1. Používanie SCRUBBER (práčka, tj. technologické riešenie pre čistenie emisií)

Prevádzkovateľ lodnej dopravy môže použiť "odsírovacie zariadenie podobné práčke" tzv. Scrubber na odstránenie znečisťujúcich látok z výfukových plynov plavidiel. To im umožní aj naďalej využívať palivá s vysokým obsahom síry. Zjednodušene sa dá povedať, že je to niečo ako odsírenie elektrární. Avšak inštalácia SCRUBBER by mohla byť veľmi nákladná a priestorovo obmedzujúca. Okrem toho cena a dostupnosť palív s vysokým obsahom síry po roku 2020 zostávajú neisté.

V súčasnej dobe (august 2019) je týmto zariadením vybavené iba nízke percento plavidiel a veľký rozvoj v jeho nasadzovaní v blízkej budúcnosti nie je očakávaný.

2. Prechod na palivá, ktoré nie sú založené na rope

Lodiari môžu prejsť na palivá, ktoré nie sú založené na rope, ako je napr. skvapalnený zemný plyn (LNG). To je možné u novších pravidiel s príslušnými špecifikáciami. Rozsah a dostupnosť infraštruktúry na podporu využívania LNG sú však v súčasnosti obmedzené. Odborníci odhadujú, že do roku 2020 bude približne 250-500 plavidiel alebo maximálne 10-12% globálnej kontajnerovej flotily vybavené buď technológiami na čistenie škodlivých látok, alebo budú schopné spaľovať LNG [podľa prieskumu spoločnosti Clarksons z júna 2019].

3. Prechod na palivá s veľmi nízkym obsahom síry (VLSF) alebo MGO

Majitelia lodí môžu prejsť na palivá s veľmi nízkym obsahom síry (VLSF) alebo MGO, ktoré spĺňajú požiadavky nových nariadení (najpravdepodobnejší variant). Avšak cena, široká dostupnosť a špecifikácie nového paliva pre použitie v lodných motoroch sú stále neisté. Petrochemický priemysel musí prispôsobiť svoje rafinérie a dodávateľské reťazce a je pravdepodobné, že sa tieto náklady premietnu na trhu.

Platforma Sea Explorer vám umožňuje (pomocou ikon) získať plnú transparentnosť o prijatých opatreniach nariadenia IMO 2020, vrátane informácií o emisiách CO2, pre každú loď prepravujúcu váš náklad.

Kto kontroluje zavedenie nariadenia IMO 2020?

Zodpovednosť spadá pod štátnu prístavnú kontrolu príslušného štátu. Tá bude kontrolovať lodné denníky, používať sledovacie zariadenia a sledovacie drony.

Aká bude pokuta v prípade, že dopravca nebude spĺňať nariadenie IMO 2020?

V závislosti na danej jurisdikcii môžu penalizácie predstavovať vysoké pokuty, zadržanie plavidla alebo dokonca vzatie kapitána do väzby.

Aké sú dopady a riziká?

Možnosť zavedenia IMO 2020 vyústila v značnú neistotu ohľadom dostupnosti ropných produktov a ich cien. Na ceny má vplyv niekoľko faktorov. Cenu surovej ropy a v zásade aj cenu pohonných hmôt ovplyvňujú najmä geopolitické udalosti, ako sú sankcie a vojny, opatrenia organizácie OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) a všeobecný dopyt svetovej ekonomiky po rope. Popri bežnej nestabilite globálnych cien ropy bude mať nariadenie IMO 2020 ešte ďalší vážny dopad.

V tejto fáze je možné predvídať len to, že palivo bude drahšie ako v súčasnosti dostupné palivá. Dnešné prognózy odhadujú nárast cien lodných palív v krátkom až strednodobom horizonte vo výške 180 až 400 USD za TEU (vrátane všetkých nákladov na realizáciu). Toto rozmedzie je veľmi široké, v súčasnej dobe však nie je možné predložiť presnejší odhad, pretože spomínané aspekty majú značný vplyv na vývoj cien. Vzhľadom k výraznému nárastu cien lodných palív budú všetky spoločnosti pôsobiace v sektore námornej prepravy vystavené rastúcim a meniacim sa cenám pohonných hmôt.

Podpora od spoločnosti Kuehne + Nagel

Aké stanovisko zastáva spoločnosť Kuehne + Nagel voči nariadeniu IMO 2020?

Medzinárodná doprava sa musí pripraviť na budúcnosť s nižšími emisiami pri preprave tovaru aj ľudí. Nariadenie IMO 2020 zaručí, že lodná doprava zostane tým najekologickejším spôsobom prepravy s najmenšou uhlíkovou stopou. Spoločnosť Kuehne + Nagel víta každú snahu na zlepšenie ochrany životného prostredia a túto iniciatívu plne podporuje.

Ak vyjednávanie o cenách už prebehlo, budú ceny zo strany spoločnosti Kuehne + Nagel zachované?

Všetky ceny palív bývajú v zmluvách štandardne variabilné, tj. sledujú zvyšovanie alebo znižovanie ceny ropy. Pri výpočte faktora BAF prejdeme od štvrtého štvrťroka 2019 na palivá VLSF / MGO vyhovujúce nariadeniu IMO 2020, ktoré bývajú drahšie ako v súčasnosti používané ťažké palivá (HFO - Heavy Fuel Oil).

Dopady na životné prostredie

Aký vplyv bude mať nariadenie IMO 2020 na zdravie a životné prostredie?

Zavedením nariadenia IMO 2020 chce Medzinárodná námorná organizácia znížiť celkové emisie síry z plavidiel o 77%, a to od roku 2020 do roku 2025. Hlavným cieľom je zmenšiť negatívny vplyv lodnej dopravy na ľudské zdravie, a to znížením znečistenia ovzdušia od emisií síry o 68% v globálnom rozsahu. Najmä potom v pobrežných oblastiach ázijskopacifického regiónu, Afriky a Latinskej Ameriky.

Radi by sme zdôraznili, že nariadenie IMO 2020 sa zameriava na obmedzenie emisií síry, a nie na obmedzenie emisií oxidu uhličitého. Nebude to teda mať priamy vplyv na globálne otepľovanie, ale zníženie emisií síry pomáha predchádzať kyslým dažďom a potláča okysľovanie oceánov.

Z toho majú najväčší prospech ľudia. Medzi významné zlepšenia dopadov na ľudské zdravie sa radí zníženie prípadov mozgovej príhody, astmy, kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny pľúc a pľúcnych chorôb. Medzinárodná námorná organizácia uvádza, že vďaka novému nariadenie možno v čase medzi rokmi 2020 a 2025 zabrániť viac ako 570 000 predčasných úmrtí.

[Podľa zdroja Medzinárodnej námornej organizácie z júna 2019]

Akú environmentálnu stopu moja spoločnosť ako zákazník zanechá?

Pozrite sa prosím na vyššie uvedenú otázku: "Aký vplyv bude mať nariadenie IMO 2020 na zdravie a životné prostredie?".

Dopady na prevádzkové náklady

Aký dopad to bude mať na prepravné sadzby a prevádzku?

Podľa súčasných výpočtov bude mať očakávaný nárast nákladov vplyv na celkovú cenu kontajnerovej prepravy a na prepravné sadzby. Dátum pre zavedenie IMO 2020 je síce 1. január 2020, avšak predpokladáme, že k nárastu cien dôjde už koncom tretieho štvrťroka 2019. Preto budú dlhodobé zmluvy týkajúce sa kontajnerových prepráv zahŕňať metodiku pre úpravu ceny známu ako Bunker Adjustment Factor (BAF).

Kedy a ako budú tieto ďalšie náklady za splnenie nariadenia IMO 2020 účtované?

Od štvrtého štvrťroku roku 2019, kedy budú tieto čistejšie palivá použité prvými plavidlami, budú palivové poplatky (BUC - Bunker Charge) zohľadňovať palivá vyhovujúce nariadeniu IMO 2020.

Budú k faktoru BAF (Bunker Adjustment Factor) účtované ešte ďalšie príplatky?

Okrem všeobecného nárastu cien pohonných hmôt žiadne ďalšie náklady na pokrytie nákladov na splnenie nariadenia IMO 2020 nevzniknú. Vyššie náklady na pohonné hmoty vyplývajú zo spotreby paliva s nízkym obsahom síry. Náklady na energie pre zámorskú prepravu sú zahrnuté v príplatku BAF.

Ako splniť predpisy IMO 2020?

Prejavuje sa medzi dopravcami nejaký trend vzhľadom na prípravu na IMO 2020?

Väčšina lodných dopravcov bude používať palivá vyhovujúce nariadeniu IMO 2020 (VLSF / MGO). Predpokladá sa, že SCRUBBER budú nainštalované zhruba v 10-12% globálneho objemu plavidiel [podľa prieskumu spoločnosti Clarksons z júna 2019], zatiaľ čo technológia LNG je stále v ranom štádiu implementácie.

Budú v mojej zmluve za prepravu uvedené rozdielne náklady podľa typu technológie, ktorú dopravca použije pre splnenie IMO?

Nie, naše ceny vychádzajú z použitia globálne dostupného paliva, vyhovujúceho nariadeniu IMO 2020, konkrétne palivá VLSF alebo MGO.

Čo je SCRUBBER?

Scrubber je zariadenie na čistenie výfukových plynov hlavného motora plavidla čerpaním vody cez svoj lievik. Síra a ďalšie častice sú "vyplavené", vyvstáva však problém s následnou manipuláciou / likvidáciou použitej vody obsahujúcej tieto častice. Niektoré krajiny vrátane Singapuru a Číny, zaviedli prísne pravidlá na používanie určitých SCRUBBER (SCRUBBER otvoreného typu) a na spracovanie umytého produktu ako toxického odpadu, v dôsledku čoho je použitie tejto technológie drahšie.

Aké rôzne typy SCRUBBER existujú?

Všeobecne existujú dva typy SCRUBBER: tie, ktoré pracujú v otvorenom systéme tým, že prečerpávajú morskú vodu cez lievik plavidla, a tie, ktoré pracujú v uzavretom systéme a uchovávajú "použitú vodu" na palube lode. Avšak vzhľadom k veľkosti a výkonu hlavných motorov väčších kontajnerových lodí sa manipulácia s "použitou vodou" môže líšiť. Najmä environmentálny dopad SCRUBBER otvoreného typu je v súčasnosti predmetom diskusie.

Spoločnosť Kuehne + Nagel monitoruje pokrok v globálnej kontajnerovej doprave z hľadiska plnenia nariadenia IMO 2020 a prostredníctvom svojej online platformy pre služby námornej prepravy Sea Explorer bude svojich zákazníkov o najnovšom vývoji priebežne informovať.

Aký dopad SCRUBBER vo skutočne majú?

SCRUBBER predstavujú nepreukázanú prechodnú technológiu. Iba zhruba 10-12% globálnej kontajnerovej flotily plavidiel je v súčasnej dobe SCRUBBERom vybavené alebo je ich vybavenie SCRUBBERom naplánované [podľa prieskumu spoločnosti Clarksons z júna 2019]. Vplyv SCRUBBER na životné prostredie, prístavy a pobrežné vody je predmetom debát a sporov.

Čína a Singapur, okrem iných, už zakázali SCRUBBER otvoreného typu vo vnútrozemských prístavoch a pobrežných oblastiach ECA, lebo ich ekologický prínos je sporný. Súčasné poznatky ukazujú, že použitie skvapalneného zemného plynu (LNG) je oproti SCRUBBERu výhodnejšie z dôvodu zníženia emisií síry.

Môžem si kúpiť prepravu plavidlami na LNG alebo plavidlami využívajúcimi výhradne SCRUBBER, VLSF alebo MGO?

Z hľadiska ceny spoločnosť Kuehne + Nagel nerozlišuje, či prepravca investoval do technológií, ako sú SCRUBBER alebo pohon na LNG, alebo či sa rozhodol nakupovať čistejšie palivo. Nová funkcia našej aplikácie Sea Explorer (digitálna platforma pre služby námornej prepravy) však zákazníkom ukáže, či je loď prevážajúca váš tovar vybavená a pripravená na IMO 2020. Použitím ikon v kombinácii s informáciami o emisiách CO2 umožňuje platforma Sea Explorer získať plnú transparentnosť ohľadom udržateľnosti služieb námornej dopravy.

Čo predstavuje príplatok za nízky obsah síry?

Vo vymedzených oblastiach s riadenou ochranou životného prostredia (ECA) v Severnej Európe, Severnej Amerike a častiach Ázie je používanie ešte čistejšieho paliva s obsahom síry 0,1% povinné. Toto palivo je ešte drahšie a cena bude stanovená samostatne.

Je príplatok za nízky obsah síry (LSF - Low Sulphur Surcharge) obmedzený na vnútroázijské krajiny alebo sa vzťahuje na všetky obchody?

Príplatok LSF je účtovaný vždy, keď sa používa konkrétne veľmi čisté palivo. Dôraz sa kladie na Severnú Európu, USA a časti Ázie.

Môžu byť v jednej nádrži zmiešané rôzne typy paliva?

Nie. Po vyčistení nádrží musí prevádzkovateľ používať čistejšie palivo. V opačnom prípade musí byť nádrž vyčistená znovu, čo je veľmi nákladné.

Otázky zákazníkov

V prípade, že rafinérie nebudú schopné produkovať dostatočné množstvo paliva s nízkym obsahom síry, stúpali by ceny ďalej?

Je tu riziko, že k 1. januáru 2020 nebude k dispozícii dostatočné množstvo paliva vyhovujúceho nariadeniu IMO 2020 v geografickej oblasti, kde je toto palivo potrebné. Táto skutočnosť prinajmenšom dočasne ceny ešte zvýši.

Hrozí riziko zlyhania motora v dôsledku použitia zlého paliva?

Áno. Ak sú palivá miešané nesprávne, vytvoria sa usadeniny, ktoré môžu viesť k zlyhaniu hlavného motora. Preto, hneď ako nariadenie IMO 2020 vstúpi do platnosti, môže dôjsť k prerušeniu prepravných služieb v dôsledku zlej kvality paliva alebo nedostatočnej dostupnosti vhodných lodných palív.

Budú zo strany dopravcov / prepravcov využívané ďalšie príplatky pre veľkých odosielateľov? Bude mať táto skutočnosť vplyv na mňa ako odosielateľa s nízkym objemom?

Nariadenie IMO 2020 sa vzťahuje na každého bez ohľadu na objem prepravovaného tovaru. Hodnoty spotreby paliva (trhové faktory / faktor BAF) sa vzťahujú aj na všetkých rovnako.

Zníži sa dostupná kapacita (na lodi) pre prepravu môjho tovaru?

Iba v prípade, že bude nutné znížiť tonáž lode z dôvodu technických a stavebných zmien na lodi. Typicky pôjde o inštaláciu nového SCRUBBER zariadenia, ktorý nie je obzvlášť malý a zaberie na lodi svoj priestor.

Dôjde k predĺženiu tranzitnej doby prepravy / celkovej doby plavby?

Zatiaľ žiadne informácie o plánovaných zmenách tranzitných časov nemáme. Môže však dochádzať k časovým oneskoreniam v dôsledku nedostatočnej dostupnosti vhodných palív alebo lodí spĺňajúcich nariadenie IMO 2020.

Bude od 1. januára existovať nejaké "prechodné obdobie výnimky" pre súčasné palivá s 3,5% obsahom síry?

Nie. Všetky námorné plavidlá musia od 1. januára 2020 spĺňať toto nové pravidlo.