Záväzné podmienky používania webovej stránky Kuehne + Nagel, ďalej len „ Podmienky „
Všeobecné podmienky

Informácie, ktoré sú uvedené na tejto stránke boli vytvorené spoločnosťou Kuehne + Nagel z interných a externých zdrojov. Stránka neposkytuje uistenie a ani záruku úplnosti a presnosti týchto informácií. Mali by ste si byť vedomí, že - informácie uvedené na  webovej stránke KN  môžu byť neúplné, môžu obsahovať chyby alebo môžu byť zastaralé. Skôr ako budete konať podľa týchto informácií, mali by ste si ich z tejto webovej stránky overiť, a to kontaktovaním miestnej pobočky Kuehne + Nagel.

Tieto Podmienky neznamenajú ponuku na predaj žiadnych cenných papierov a nemôže sa na ne spoliehať v súvislosti so žiadnym investičným rozhodnutím.

Spoločnosť Kuehne + Nagel, jej dcérske spoločnosti, spriaznené korporácie, zástupcovia alebo zamestnanci, nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Vašim prístupom k akýmkoľvek informáciám na tejto webovej stránke, prípadne neumožnením prístupu k nim alebo z dôvodu, že ste sa na ne spoliehali.

Všetky informácie na tejto webovej stránke sa poskytujú „tak ako sú“, bez akejkoľvek záruky alebo domnelej podmienky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo domnelej, najmä bez akýchkoľvek domnelých záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel alebo porušovanie práv. Všetky tieto domnelé podmienky a záruky sa týmto vylučujú.

Niektoré odkazy na tejto webovej stránke sú prepojením na iné webové stránky, udržiavané tretími stranami, nad ktorými nemá spoločnosť Kuehne + Nagel žiadnu kontrolu. Spoločnosť Kuehne + Nagel neposkytuje žiadne uistenie presnosti alebo akéhokoľvek aspektu informácií, nachádzajúcich sa na iných webových stránkach.

Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že spoločnosť Kuehne + Nagel nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu ani nepriamu škodu alebo stratu vzniknutú alebo vyplývajúcu z použitia informácií a materiálu obsiahnutého na tejto webovej stránke.

Podmienky používania webovej stránky Kuehne + Nagel

Pred použitím webovej stránky si podrobne preštudujte tieto Podmienky. Jedná sa o Podmienky, ktoré platia pre Vašu návštevu na tejto webovej stránke.

Spoločnosť Kuehne + Nagel si vyhradzuje právo tieto Podmienky používania, zmluvné podmienky, ako aj ochranu osobných údajov meniť.

Prijatie týchto podmienok

Táto webová stránka sa užívateľovi poskytuje pod podmienkou, že užívateľ („užívateľ“) prijme Podmienky a oznámenia, ktoré sú jej obsahom bezo zmien. Prístupom a používaním tejto webovej stránky sa rozumie, že užívateľ so všetkými týmito Podmienkami o oznámení súhlasí („dohoda zmluvných strán“).

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sa pripravujú výhradne za účelom poskytovania informácií o spoločnosti Kuehne + Nagel, jej dcérskych spoločnostiach, partneroch a službách, ktoré poskytujú.

Použitie materiálov a oznámenie o autorských právach

Vaše povolenie prístupu na túto webovú stránku sa obmedzuje výhradne na samotný prístup a na prehliadanie webovej stránky. Stránka sa nesmie svojimi odkazmi spájať s inými webovými stránkami alebo sa nesmie začleňovať do inej webovej stránky bez písomného súhlasu spoločnosti Kuehne + Nagel.

Žiadne informácie, softvér, produkty alebo služby, ktoré sú získané z tejto webovej stránky sa nesmú upravovať, kopírovať, zobrazovať, predvádzať, poskytovať na ne licencia, reprodukovať, opätovne publikovať, vešať, prenášať alebo akokoľvek distribuovať bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Kuehne + Nagel s výnimkou, že si užívateľ môže stiahnuť jednu kópiu materiálu na jeden počítač len pre vlastné domáce použitie užívateľa, pokiaľ budú zachované všetky súvisiace oznámenia o autorských a iných majetkových právach.

Použitie výhrad

Užívateľ zaručuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a má zákonné právo a schopnosť uzavrieť túto –dohodu  a užívať túto webovú stránku podľa týchto Podmienok. Užívateľ  berie na vedomie, že je  v plnom rozsahu zodpovedný za používanie tejto webovej stránky  v súlade  s týmito Podmienkami (a za používanie účtu užívateľa ostatnými osobami, vrátane neplnoletých osôb, ktoré s užívateľom žijú). V prípade, ak túto webovú stránku bude užívateľ používať v rozpore s týmito Podmienkami , zodpovedá KN za spôsobenú škodu a túto sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť.

- Užívateľ súhlasí s tým, že práva užívateľa sa podľa tejto zmluvy nepostúpia, neprevedú a ani na ne neposkytne podriadenú licenciu. Užívateľ súhlasí s tým, že bude dohliadať na všetky používania tejto webovej stránky neplnoletými osobami pod menom alebo účtom užívateľa. -

Odmietnutie zodpovednosti

Informácie, produkty a služby zverejnené na tejto webovej stránke môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. K informáciám na tejto webovej stránke sa pravidelne pridávajú zmeny. Spoločnosť Kuehne + Nagel, jej dcérske spoločnosti, zástupcovia, zamestnanci alebo dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne okolnosti priame, nepriame, trestné, náhodné, zvláštne ani následné škody spôsobené používaním tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, ani za žiadne informácie, produkty alebo služby, ktoré budú získané bez ohľadu na to, či na základe zmluvy, z dôvodu úmyselného porušenia práva, podľa absolútnej zodpovednosti alebo inak, ani ak bola spoločnosť Kuehne + Nagel, jej dcérske spoločnosti, zástupcovia, zamestnanci alebo dodávatelia na možnosť škody upozornení.

Odškodnenie

Podmienkou používania tejto webovej stránky je, že užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosti Kuehne + Nagel, jej dcérskym spoločnostiam, zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom nahradí škodu z dôvodu akýchkoľvek záväzkov, výdavkov (vrátane poplatkov na advokáta) a škôd vyplývajúcich z nároku v dôsledku používania tejto webovej stránky užívateľom.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky, ktoré nie sú udržiavané spoločnosťou Kuehne + Nagel. Spoločnosť Kuehne + Nagel za obsah na týchto stránkach nezodpovedá a ani nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré z obsahu týchto webových stránok vzniknú. Odkazy a referencie na tretie strany sú zahrnuté len pre pohodlie užívateľov a neznamenajú ich schválenie alebo záruku spoločnosti Kuehne + Nagel.

Ktorákoľvek tretia strana, ktorá si praje uviesť odkaz na túto webovú stránku musí tento svoj zámer najprv oznámiť spoločnosti Kuehne + Nagel. Spoločnosť Kuehne + Nagel si vyhradzuje právo odmietnuť vydanie tohto povolenia pre akékoľvek odkazy na svoju webovú stránku. Pokiaľ však spoločnosť Kuehne + Nagel pre akékoľvek odkazy povolenie poskytne, nie je povinná príslušnej tretej strane zriadiť odkazy recipročne.

Zmeny týchto podmienok

Spoločnosť Kuehne + Nagel si vyhradzuje právo túto zmluvu kedykoľvek meniť revíziou týchto podmienok. Užívateľ musí tieto podmienky pravidelne kontrolovať. Pokračovanie používania tejto webovej stránky po akýchkoľvek zmenách znamená, že ich všetky užívateľ prijíma.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a používania nástroja Google Analytics©

Spoločnosť Kuehne + Nagel vytvorila toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby preukázala svoj pevný záväzok k ochrane súkromia. Nasledujúci text vysvetľuje, ako sú informácie zhromažďované a šírené z tejto webovej stránky.

Keď budete realizovať registráciu pre prístup do časti našej webovej stránky vyhradenej pre našich zákazníkov („registrovaným užívateľom“), systém od Vás bude vyžadovať poskytnutie kontaktných informácií ako sú meno a emailová adresa a v niektorých prípadoch čiastočnú alebo úplnú adresu alebo telefónne číslo. Tieto informácie sa použijú na kontaktovanie registrovaných užívateľov v čisto prevádzkových záležitostiach súvisiacich s používaním prihlasovacej oblasti KN, ako sú odstávky webovej stránky alebo nové funkcie v systéme.

Mená jednotlivých zákazníkov ani iné osobné profilové informácie nie sú ani nebudú poskytnuté tretím stranám. Informácie poskytnuté registrovanými užívateľmi  nezdieľame so svojimi partnermi ani s inými tretími stranami. Všetky informácie poskytnuté registrovanými užívateľmi sa uchovajú podľa príslušných zákonov a po dobu, ktorá je podľa týchto zákonov požadovaná (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Naša webová stránka používa analytický nástroj Google Analytics vyvinutý spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využíva „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači určené na analýzu webovej stránky – ako ju užívatelia používajú. Informácie získané o Vašom používaní webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) pomocou súborov cookies bude spoločnosť Google uchovávať na serveroch v Spojených štátoch amerických.V prípade aktivácie anonymizácie IP adries na tejto webovej stránke však Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA odoslaná celá IP adresa, kde následne dôjde k jej skráteniu. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webovej stránky a internetu poskytovateľovi webovej stránky. Google nebude Vašu IP adresu spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré Google uchováva.

Ukladaniu súborov „cookie“ môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Musíme Vás však upozorniť, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Okrem toho môžete zabrániť zberu a využívaniu dát (cookies a IP adresa) spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku z prehliadača z nasledujúceho odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Viac informácii k zrušeniu sledovaním nástroja Google Analytics a ako spravné nainsťalovať plug-in nájdete tu.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html  alebo http://www.google.com/policies/privacy/.
Pre zabezpečenie anonymizovaného zhromažďovania IP adries (tzv. maskovanie IP adries) bola aplikácia Google Analytics na tejto webovej stránke rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ 

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Kuehne + Nagel spôsobom a na účely, ktoré sú uvedené vyššie.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a používania nástroja KN FreightNet LCL

Keď vstupujete do systému KN FreightNet ako hosť alebo sa registrujete budete vyzvaný na vloženie kontaktných údajov ako sú meno, e-mailová adresa a v niektorých prípadoch čiastočnú alebo úplnú poštovú adresu.
Tieto údaje sa používajú pri kontaktovaní ohľadom operatívnych záležitostí. Taktiež Vás môžeme kontaktovať  v rámci marketingových účelov alebo propagácie novej služby. Z týchto správ sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo "odhlásiť". Po prijatí požiadavky odstránenia Vašej e-mailovej adresy z korešpondencie Kuehne + Nagel Vám pošleme e-mail, v ktorom Vás vyzveme na potvrdenie Vášho odhlásenia kliknutím na "odhlásiť". 

Upozornenie na novú pracovnú pozíciu

Ak žiadate o zasielanie upozornení na pozícii v spoločnosti Kuehne + Nagel, budete požiadaný, aby ste vyplnili formulár žiadosti o upozornenie na zamestnanie s vašou e-mailovou adresou a voliteľnými údajmi o požadovaných pozíciách. Po odoslaní vyplneného formulára žiadosti dostanete potvrdzovací e-mail. Vaša žiadosť nadobudne platnosť, až kliknete na odkaz v potvrdzovacom e-maily, a to do 48 hodín.

Po úspešnom dokončení tohto postupu bude pravidelne dostávať upozornenia na voľné pracovné miesta, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v rámci skupiny Kuehne + Nagel. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Odhlásenie z tohto zasielania môžete vykonať kedykoľvek pomocou funkcie "Un-subscribe" v e-maile. Pri odstránení vašej e-mailovej adresy budú vymazané zároveň aj všetky ostatné údaje, ktoré ste poskytli, a to v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.