Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je jedným z dôležitých aspektov spoločnosti Kuehne + Nagel. Vaša dôvera je našou najvyššou prioritou. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame preto vždy dôverne a v súlade so zákonnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov ako aj týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie stanovuje spôsob, ako spoločnosť Kuehne + Nagel zaobchádza s osobnými údajmi na internete, ktoré informácie o používateľoch webových stránok spoločnosti Kuehne + Nagel sú zaznamenávané a vyhodnocované a ako sa tieto informácie používajú, sprístupňujú alebo inak spracovávajú. Okrem toho popisuje, ako sa v našich aplikáciách môžu používať súbory cookies a iné technológie.

Pri návšteve našej webovej stránky Vás budeme informovať o používaní súborov cookies pre analytické účely. V tejto súvislosti sa tiež zobrazí upozornenie na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so získavaním a využívaním Vašich osobných údajov tak, ako to je popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Taktiež uznávate, že spoločnosť Kuehne + Nagel toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže pravidelne meniť a aktualizovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade aktuálnu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov zverejníme na tejto stránke. Prepracované vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí len pre údaje, ktoré boli získané po dátume jeho nadobudnutia účinnosti. Odporúčame, aby ste na tejto stránke pravidelne kontrolovali aktuálne informácie týkajúce sa našich stratégií ochrany údajov. Vaše ďalšie používanie našich služieb po stanovení zmien vyhlásenia o ochrane osobných údajov znamená, že ste tieto zmeny prijali.

Toto vyhlásenie platí ďalej pre webové stránky spoločnosti Kuehne + Nagel, ktoré odkazujú na toto vyhlásenie. Neplatí pre webové stránky spoločnosti Kuehne + Nagel, pre ktoré platia vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

I.         Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu

Zodpovedný zástupca v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských krajín ako aj ostatných ustanovení o ochrane údajov je spoločnosť:

Kuehne + Nagel s.r.o.

Vajnorska 100/B
Polus Tower 2
831 04 Bratislava

Tel.: +421-918-222-529/589

E-mail: privacy-slovakia(at)kuehne-nagel.com

 

II.                 Meno a priezvisko pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Pracovník zodpovedný za ochranu údajov zodpovedného zástupcu je k dispozícii na nasledujúcej kontaktnej adrese:

Kuehne + Nagel s.r.o.

Vajnorska 100/B
Polus Tower 2
831 04 Bratislava

Tel.: +421-918-222-529/589

E-mail: privacy-slovakia(at)kuehne-nagel.com

I.                   Všeobecné informácie o spracovaní dát

1.        Rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje používame tak, ako to je popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, aby sme Vám sprístupnili naše služby, aby sme reagovali na Vaše požiadavky a pokiaľ to umožňujú alebo vyžadujú právne predpisy alebo pre podporu pri právnych alebo trestnoprávnych vyšetreniach. Môžeme prostredníctvom tejto webovej stránky zhromaždené údaje ďalej anonymizovať a agregovať pre štatistické účely, s cieľom rozšíriť naše výrobné portfólio a zlepšiť naše služby.

2.        S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať alebo iným spôsobom postúpiť na naše prepojené podniky alebo našim dôveryhodným obchodným partnerom, ktorí poskytujú služby v našom mene, napr. technickú podporu, s cieľom posúdiť užitočnosť tejto webovej stránky na marketingové účely alebo iné druhy poskytovania služieb. Aby sme zabezpečili, že osobné údaje budú spracovávané na základe našich pokynov a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a inými opatreniami týkajúcich sa utajenia a bezpečnosti máme s týmito stranami uzatvorené zmluvy.

 

Vaše osobné údaje poskytneme len tým partnerom a iným tretím stranám, pokiaľ to je nevyhnutné pre poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste autorizovali, aby sme chránili Vaše a naše práva, majetok alebo bezpečnosť, alebo ak na základe platných právnych predpisov alebo iných úradných predpisov sú tieto povinné, alebo ak toto sprístupnenie je nevyhnutné na podporu pri právnych alebo trestnoprávnych vyšetreniach alebo súdnych konaniach.

 

Upozorňujeme, že skupina Kuehne + Nagel ako aj úrady, zákazníci a dodávatelia, ktorým smieme poskytnúť Vaše osobné údaje, sa môžu prípadne nachádzať mimo Vašej domovskej krajiny, možno dokonca aj v krajinách, ktorých zákony o ochrane údajov sa môžu líšiť od zákonov v krajine, v ktorej sa nachádzate. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby boli prijaté vhodné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov uplatnením vhodných právnych mechanizmov, napr. štandardných zmluvných doložiek EÚ. Kópia štandardnej zmluvnej doložky EÚ sa nachádza na internetovej stránke:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

 

3.      Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Pokiaľ získame pre spracovávanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby, slúži článok 6 odsek 1 písmeno a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR) ako právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutá osoba, článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR slúži ako právny základ. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predzmluvných opatrení.

V rozsahu, v ktorom je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá podlieha nášmu podniku, článok 6 odsek 1 písmeno c GDPR slúži ako právny základ.

V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, článok 6 odsek 1 písmeno d GDPR slúži ako právny základ.

Ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov nášho podniku alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia záujmy prvej skupiny, tak článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR slúži pre spracovanie ako právny základ.

4.      Vymazanie údajov a lehoty uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, ako náhle sa pominie účel uchovávania. Uchovávanie sa môže realizovať v takom prípade potom, keď to predpokladá európsky alebo národný zákonodarca v legislatívnych nariadeniach Európskej únie, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedný zástupca. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa vykoná aj vtedy, keď uplynie lehota pre ich uchovávania, ktorá je predpísaná uvedenými normami, s výnimkou ak existuje potreba pre ďalšie uchovávanie údajov nevyhnutných pre uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

II.                 Poskytnutie webovej stránky a vytvorenie súborov denníka (Logfiles)

1.        Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená náš systém automaticky údaje a informácie z počítačového systém volajúceho počítača.

 

Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

(1)   Informácie o type prehliadača a použitá verzia

(2)   Operačný systém používateľa

(3)   IP adresa používateľa

(4)   Dátum a čas prístupu

(5)   Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na našu internetovú stránku

(6)   Webové stránky, ktoré boli vyvolané systémom používateľa cez našu webovú stránku

Údaje sa taktiež ukladajú v súboroch denníka nášho systému. Uchovávanie týchto údajov spoločne s inými osobnými údajmi používateľa sa nevykonáva.

2.      Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a súborov denníka je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

3.      Účel spracovania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je nevyhnutné, aby sa umožnilo vydanie webovej stránky na počítač používateľa. Za týmto účelom musí IP adresa používateľa zostať uložená na dobu trvania relácie.

Uchovávanie do súborov denníka sa realizuje za tým účelom, aby bola zaistená funkčnosť webovej stránky. Okrem toho nám údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a pre zaistenie bezpečnosti nášho informačného systému. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tomto kontexte nerealizuje.

V týchto súvislostiach je našim oprávneným záujmom spracovávanie údajov podľa článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

4.      Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich získavania. V prípade získavania údajov na poskytnutie webovej stránky je to prípad, keď je ukončená príslušná relácia.

 

V prípade uchovávania údajov v súboroch denníka je tomu tak po uplynutí najneskôr 30 dní. Ďalšie uchovávanie presahujúce tento rámec je možné. V tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo sa skreslia, takže priradenie vyvolávajúceho klienta už nie je možné.

5.      Možnosť námietky a odstránenia

Získavanie údajov pre poskytnutie webovej stránky a uchovávanie údajov v súboroch denníka je pre prevádzku internetovej stránky nevyhnutne potrebné. Zo strany používateľa následne neexistuje žiadna možnosť  podania námietky.

III.              Používanie súborov cookies

a) Popis a rozsah spracovania údajov

Naša webová stránka požíva súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa v internetovom prehliadači príp. od internetového prehliadača ukladajú na počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, tak sa môže uložiť súbor cookie na operačný systém používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristickú postupnosť znakov, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opakovanom vyvolaní webovej stránky.

 

Používame súbory cookies, aby sme vytvárali naše webové stránky prívetivejšie pre používateľov. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby vyvolávajúci prehliadač aj po zmene stránky mohol byť identifikovaný. 

 

Pri používaní našej webovej stránky rozlišujeme nasledujúce súbory cookies:

 

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku stránky a na dočasné uloženie údajov relácie tak, aby sa stránka zobrazila správne.

 

Výkonné súbory cookies

Výkonné súbory cookies používame za tým účelom, aby sme mohli zlepšiť technický výkon, napr. rýchlosť načítania a vytváranie obrazu.

 

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies využívajú naše aplikácie, aby sa zadané údaje dočasne uložili a aby sa zabezpečila funkčnosť a zákaznícka prívetivosť.

 

Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies používame preto, aby sme prekontrolovali úspešnosť našich marketingových akcií.

 

Súbory cookies tretích poskytovateľov

 

Súbory cookies tretích poskytovateľov sú súbory cookies, ktoré boli síce stanovené pre spracovanie zodpovedným zástupcom, ten ale nie je totožný s prevádzkovateľom webovej stránky, ktorú používateľ navštevuje.

 

Používame cookies tretích poskytovateľov, napríklad aby sme naše stránky prepojili so sociálnou sieťou LinkedIn a Twitter a dali našim návštevníkom možnosť niečo priamo zdieľať cez LinkedIn alebo Twitter.

 

Okrem toho používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("Google"). Spoločnosť Google používa súbory cookies. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní on-line ponuky používateľom sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na základe nášho poverenia, aby sme vyhodnotili používanie našej on-line ponuky zo strany používateľov, aby sme zostavovali správy o aktivitách v rámci tejto on-line ponuky a aby sme poskytovali ďalšie služby, ktoré sú spojené s používaním tejto on-line ponuky a internetu. Pritom môžu byť zo spracovaných údajov vyhotovované pseudonymné používateľské profily používateľov.

 

Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresa používateľov bude spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP-adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. Prehliadačom používateľa sprostredkovaná IP-adresa v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google.

 

Okrem toho môžu používatelia zabrániť uchovávaniu súborov cookies príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zabrániť zaznamenávaniu údajov, ktoré sa generujú súbormi cookies a súvisiace údaje spoločnosti Google vzťahujúce sa na ich využívanie on-line ponuky, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým spôsobom, že stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Ďalšie informácie o využívaní údajov pre reklamné účely spoločnosťou Google, možnosti nastavení a podania námietky, sú uvedené na webových stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk („Používanie údajov spoločnosťou Google pri používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk („Využívanie údajov pre reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Spravovanie informácií, ktoré používa spoločnosť Google, aby Vám dodala reklamu“) a http://www.google.com/ads/preferences/  („Vy určte, ktorú reklamu vám spoločnosť Google má zobraziť“).

 

b) Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov pri používaní technicky nevyhnutných súborov cookies je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov pri používaní súborov cookies pre analytické účely je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok 6 odsek 1 písmeno a GDPR.

c) Účel spracovania údajov 

Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookies je umožniť využívanie webových stránok pre používateľa. Bez používania súborov cookies nemôžeme poskytnúť niektoré funkcie našich webových stránok. Pre tieto je nevyhnutné, aby bol prehliadač opäť rozpoznaný aj po zmene stránky.

 

Údaje používateľa, ktoré sa získavajú technicky nevyhnutnými súbormi cookies, nie sú používané pre vytváranie profilov používateľov.

 

Používanie analytických súborov cookies (reklamné súbory cookies a súbory cookies tretích poskytovateľov) používame za účelom zlepšenie kvality našich webových stránok a ich obsahov. Analytickými súbormi cookies zistíme, ako sa používa webová stránka a my tak môžeme neustále optimalizovať našu ponuku. Môžu byť tiež použité za účelom vytvorenia profilu Vašich záujmov a zobrazovania relevantnej reklamy na iných webových stránkach.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov pri používaní technicky nevyhnutných súborov cookies je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

 

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov pri používaní súborov cookies pre analytické účely je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok 6 odsek 1 písmeno a GDPR.

 

d) Doba uchovávania, možnosť podania námietky a odstránenia

Súbory cookies sa ukladajú na počítači používateľa a odtiaľ sú prenášané na našu stránku. Preto máte ako používateľ tiež úplnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookies. Už uložené súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. To sa môže tiež uskutočniť automaticky.

IV.              Registrácia

1.        Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej webovej stránke ponúkame používateľom možnosť sa zaregistrovať, s uvedením osobných údajov. Údaje sa pritom zadávajú do vstupnej masky a sú nám adresované a u nás uložené. V rámci registračného procesu sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 

Krstné meno

Priezvisko

E-mail

Telefón

Informácie o podniku

 

K dátumu registrácie sa okrem toho uchovávajú nasledujúce údaje:

(1)   Informácie o type prehliadača a použitá verzia

(2)   Operačný systém používateľa

(3)   IP adresa používateľa

(4)   Dátum a čas prístupu

(5)   Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na našu internetovú stránku

(6)   Webové stránky, ktoré boli vyvolané systémom používateľa cez našu webovú stránku.

2.        Právny základ pre spracovávanie údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok 6 odsek 1 písmeno a GDPR.

 

Ak registrácia slúži pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ alebo slúži na realizáciu predzmluvných opatrení, tak je dodatočným právnym základom pre spracovávanie údajov článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR.

3.      Účel spracovávanie údajov

Registrácia používateľa je pre plnenie zmluvy s používateľom alebo na realizáciu predzmluvných opatrení nevyhnutná.

 

Váš výhradný súhlas ktorý si vyžiadame špeciálne pre uvedené účely registrácie a Vašej možnosti kedykoľvek sa zase odhlásiť, využívame Vaše údaje aj na to, aby sme Vám ponúkli tie, ktoré naše produkty a služby, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. Tieto služby môžete deaktivovať tým spôsobom, že kliknete na „Odhlásenie“. Ak budete po uplynutí tejto doby požadovať ďalšiu korešpondenciu od spoločnosti Kuehne + Nagel, obnovte zase Váš odber a potom môžete opakovane kliknúť na „Odhlásenie“, ak sa chcete odhlásiť.

4.      Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich získavania.

 

Toto je pre plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, počas procesu registrácie, ten prípad, keď údaje pre plnenie zmluvy viac už nie sú potrebné. Dokonca aj po uzatvorení zmluvy môže byť potrebné uchovávanie osobných údajov zmluvného partnera, aby sa splnili zmluvné alebo zákonné povinnosti,

 

Osobné údaje z Vášho účtu budú uložené tak dlho kým to bude pre účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, nevyhnutné. Iné platí, pokiaľ podliehame zákonnej dobe archivácie.

 

V opačnom prípade platí: Pokiaľ ste Váš účet nevyužívali dlhšie ako 365 dní, použijeme Váš e-mail, aby sme Vám oznámili, že Váš účet bude vymazaný.

5.      Možnosť podania námietky a odstránenia

Ako používateľ máte kedykoľvek možnosť zrušiť registráciu. Údaje uložené o Vás môžete kedykoľvek zmeniť.

 

Ak sú údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, je predčasné vymazanie údajov možné len vtedy, pokiaľ vymazaniu nebránia zmluvné alebo zákonné povinnosti.

V.            Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1.             Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete použiť pre elektronické nadviazanie kontaktu. Ak si používateľ vyberie túto možnosť, tak údaje zadané vo vstupnej maske budú odoslané nám a u nás uložené. K týmto údajom patria:

(1)   Krstné meno

(2)   Priezvisko

(3)   E-mail

(4)   Mesto

(5)   Krajina

(6)   Smerovacie číslo

(7)   Spoločnosť

 

Pre spracovanie údajov si v rámci procesu odosielania vyžiadame Váš súhlas a poukážeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Ak je v ponuke nadviazanie kontaktu prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy, budú v takomto prípade e-mailom zaslané osobné údaje používateľa uložené.

 

V tejto súvislosti nedôjde k postúpeniu údajov tretím stranám. Údaje budú výhradne slúžiť pre spracovanie konverzácie.

2.      Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok 6 odsek 1 písmeno a GDPR.

 

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov, ktoré budú odoslané v rámci zasielaného e-mailu je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Ak je e-mailový kontakt orientovaný na uzatvorenie zmluvy, tak je dodatočným právnym základom pre spracovávanie článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR.

3.      Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky je výlučne určené na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu existuje tu aj nevyhnutný oprávnený záujem na spracovaní údajov. Spracovanie Vašich údajov na iné ako uvedené účely sa uskutoční iba s Vašim výslovným súhlasom.

 

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužívaniu tohto kontaktného formulára a aby sa zaistila bezpečnosť našich systémov informačných technológií.

4.      Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich získavania. Pre osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a takých, ktoré boli zaslané prostredníctvom e-mailu, je to potom ten prípad, keď príslušná konverzácia s používateľom je ukončená. Konverzácia je ukončená potom, keď je z okolností možné usúdiť, že predmetný skutkový stav veci bol definitívne vyriešený.

5.      Možnosť podania námietky a odstránenia

Používateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak používateľ s nami nadviaže kontakt prostredníctvom e-mailu, môže proti uchovávaniu svojich osobných údajov kedykoľvek namietať. V takom prípade nie je v konverzácii možné pokračovať.

 

Odvolanie súhlasu a námietku voči uchovávaniu nám, prosím, odošlite prostredníctvom odkazu, ktorý je k dispozícii v bode VIII.

 

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v rámci nadviazania kontaktu, budú v tomto prípade vymazané.

VI.              Práva dotknutej osoby

Ak budete spracovávať Vaše osobné údaje, ste dotknutá osoba v zmysle GDPR a voči zodpovednému zástupcovi Vám prináležia uvedené práva.

Vaše práva môžete uplatniť kedykoľvek na odkaze https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/ .

1.        Právo na prístup k informáciám

Máte právo získať od zodpovedného zástupcu potvrdenie o tom, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak existuje takéto spracovanie, môžete od zodpovedného zástupcu žiadať nasledujúce informácie:

(1)       účely, na ktoré sa spracovávajú osobné údaje;

(2)       kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú;

(3)       príjemcovia príp. kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, poskytnuté;

(4)       plánovaná doba uchovávania osobných údajov, ktoré sa Vás dotýkajú, alebo ak k tomuto nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá pre definovanie lehoty uchovávania;

(5)       existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, práva na obmedzenie spracovávania prostredníctvom zodpovednej osoby alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu;

(6)       právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

(7)       všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;

(8)       existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovávania pre dotknutú osobu.

Máte právo žiadať informácie o tom, či sú príslušné osobné údaje odoslané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete žiadať informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúce sa odoslania.

2.      Právo na opravu

Ak sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú nesprávne alebo neúplné, máte voči zodpovednému zástupcovi právo na opravu a/alebo doplnenie. Zodpovedný zástupca musí bez zbytočného odkladu vykonať opravu.

3.      Právo na obmedzenie spracovávania

Za nasledujúcich podmienok môžete požadovať obmedzenie spracovávania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú:

(1)       ak napadnete správnosť osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to počas obdobia, umožňujúceho zodpovednému zástupcovi overiť správnosť osobných údajov;

(2)       spracovávanie je protizákonné a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;

(3)       zodpovedný zástupca už dlhšie nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale ich potrebujete Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

(4)       keď ste podali námietku proti voči spracovávaniu podľa článku 21 odsek 1 GDPR, a ešte nie je stanovené, či oprávnené dôvody na strane zodpovedného zástupcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak bolo spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, obmedzené, smú byť tieto údaje, s výnimkou uchovávania, spracovávané, len s Vašim súhlasom alebo na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracovávania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými predpokladmi, budete od zodpovedného zástupcu informovaný skôr ako bude obmedzenie spracovávania zrušené.

4.      Právo na vymazanie

a)        Povinnosť vymazania

Od zodpovedného zástupcu môžete požadovať, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli bezodkladne vymazané a zodpovedný zástupca je povinný, tieto údaje bezodkladne vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

(1)       Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo sa spracovávali iným spôsobom.

(2)       Vy odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva, podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) alebo článku 9 odsek 2 písmeno a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovávanie;

(3)       Vy vznesiete podľa článku 21 odsek 1 GDPR námietku proti spracovávaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovávanie alebo Vy podáte podľa článku 21 odsek 2 GDPR námietku proti spracovaniu.

(4)       Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli spracovávané nezákonne.

(5)       Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

(6)       Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 odsek 1 GDPR.

b)        Informácie tretím subjektom

Ak zodpovedný zástupca zverejnil osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a podľa článku 17 odsek 1 GDPR je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval zodpovedných zástupcov, ktorí vykonávajú spracovávanie osobných údajov, že Vy ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, alebo ich kópie alebo repliky týchto osobných údajov.

c)        Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné

(1)       na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

(2)       na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovávanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému zodpovedný zástupca podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej zodpovednému zástupcovi;

(3)       z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 odsek 2 písmeno h) a i), ako aj článkom 9 odsek 3 GDPR;

(4)       na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 odsek 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku a) znemožní alebo závažným spôsobom obmedzí dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania, alebo

(5)       na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5.      Právo na informovanie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovávania voči zodpovednému zástupcovi, je tento povinný oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli zverejnené osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovávania, to neplatí v prípade, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Máte právo byť zodpovedným zástupcom o týchto príjemcoch informovaní.

6.      Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli zodpovednému zástupcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo odovzdať tieto údaje inému zodpovednému zástupcovi bez obmedzovania zodpovedným zástupcom, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli za predpokladu, že

(1)       spracovanie sa zakladá  na súhlase podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) alebo článku 9 odsek 2 písmeno a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a

(2)       ak sa spracovávanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri výkone tohto práva máte ďalej právo dosiahnuť, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli prenesené priamo od jedného zodpovedného zástupcu druhému zodpovednému zástupcovi, pokiaľ je to technicky možné. Práva a slobody iných osôb týmto nesmú byť obmedzované.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracovávanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy, realizovanej vo verejnom záujme, alebo ktorá sa realizuje pri výkone verejnej moci, zverenej zodpovednému zástupcovi.

7.      Právo podať námietku

Máte právo z dôvodov, ktoré vyplynú z ich mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré sa realizuje na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR; to platí aj pre profilovanie, ktoré je založené na uvedených ustanoveniach.

Zodpovedný zástupca nespracováva ďalej osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovávanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracovávajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu; to platí aj pre profilovanie pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate proti spracovávaniu na účely priameho marketingu, tak sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, už viac nebudú spracovávať na také účely.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo podať námietku automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8.      Právo na podanie odvolania súhlasu týkajúceho sa právnej ochrany údajov

Máte právo Vaše vyjadrenie súhlasu týkajúceho sa právnej ochrany údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9.      Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie:

(1)       nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a zodpovedným zástupcom,

(2)       povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému zodpovedný zástupca podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce Vám ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo

(3)       na základe Vášho výslovného súhlasu.

Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie Vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bode (1) a (3) zodpovedný zástupca vykoná vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany zodpovedného zástupcu, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 GDPR.

 

VII.            Oznámenie incidentov týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Incidenty týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete nechať kedykoľvek zobraziť na odkaze privacy(at)kuehne-nagel.com.

Incident týkajúci sa ochrany osobných údajov znamená narušenie bezpečnosti, ktoré má za následok neúmyselné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, nedovolené zverejnenie alebo nedovolený prístup k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, ukladajú alebo iným spôsobom spracovávajú spoločnosťou Kuehne + Nagel alebo ňou povereným tretím subjektom.

VIII.         Mladiství

Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali posielať žiadne osobné údaje bez súhlasu zákonných zástupcov. Podľa článku 8 GDPR smú deti do 16 rokov takýto súhlas deklarovať len so súhlasom zákonných zástupcov. Osobné údaje mladistvých sa nebudú zhromažďovať a spracovávať vedome.

IX.               Aktuálnosť a platnosť tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Kuehne + Nagel si vyhradzuje právo, toto vyhlásenia o ochrane osobných údajov kedykoľvek a s účinnosťou do budúcnosti prispôsobiť. Preto sa odporúča, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali v pravidelných intervaloch.