Charta o kontrole obchodu

Spoločnosť Kuehne + Nagel sa zaviazala presadzovať a podporovať základné zásady spoločenskej zodpovednosti podnikov v kontexte svojich aktivít, a dodržiavať všetky obmedzenia vzťahujúce sa na kontrolu obchodu, embargá a dodržiavanie platnej legislatívy, ktoré sa vzťahujú na jej služby poskytované podľa uzatvorených Zmlúv.

Zámerom a cieľom spoločnosti Kuehne + Nagel je, aby sa všetci jej obchodní partneri, dodávatelia, poskytovatelia služieb a subdodávatelia ( ďalej len „Zákazníci“) zapojili do tejto aktivity neustáleho zlepšovania obchodných podmienok a dodržiavania platnej legislatívy. Táto Charta sa vzťahuje na všetkých Zákazníkov spoločnosti Kuehne + Nagel a je súčasťou dokumentácie vydanej spoločnosťou Kuehne + Nagel.

Pristúpením k tejto Charte sa Zákazník zaväzuje rešpektovať, uplatňovať, dodržiavať a implementovať všetky zásady, ktoré sú v nej uvedené, a zabezpečiť rešpektovanie, uplatňovanie, dodržiavanie a implementovanie všetkých zásad, ktoré sú v nej uvedené aj svojimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a subdodávateľmi, v súlade so zmluvnými ustanoveniami a platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Celé znenie charty nájdete na nasledovnom linku