Všeobecné otázky

Kde sa dá skontrolovať stav zásielky?

Stav zásielky si môžete skontrolovať pomocou prihlasovacích údajov do systému KN Login alebo čísla zásielky v nástroji na sledovanie na našej domovskej stránke. S ďalšími otázkami na túto tému sa obráťte na našu pobočku

Aké druhy tovarov spoločnosť Kuehne + Nagel neprepravuje?

Kuehne + Nagel neprepravuje veci osobnej a domácej potreby a automobily. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšia pobočka spoločnosti Kuehne + Nagel.

Kam sa posielajú písomné reklamácie?

Reklamáciu môžete poslať pomocou kontaktného formulára. Naši pracovníci vám odpovedia v primeranej lehote.

Aké informácie je potrebné uviesť v žiadosti o cenovú ponuku?

Je potrebné uviesť základné informácie o zásielke, napríklad miesto pôvodu, miesto určenia či hmotnosť a objem, ktoré sú potrebné na vypracovanie cenovej ponuky.

Na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s konkrétnym druhom dopravy?

Obráťte sa na najbližšiu pobočku vo vašej oblasti alebo na našu spoločnosť pomocou online kontaktného formulára. Jeden z našich odborníkov na dopravu sa s vami v krátkom čase skontaktuje.

Ako dlho je platná zaslaná ponuka?

Pri rezervácii v našom online rezervačnom systéme KN FreightNet je platnosť ponúk rôzna v závislosti od konkrétneho druhu dopravy, môže to byť 14 až 30 dní.

Realizujete v priebehu roka nejaké zľavové akcie alebo predajné kampane?

Na našich webových stránkach pravidelne nezverejňujeme zľavy, no pravidelne robíme určité predajné kampane a propagačné akcie, ktoré môžu byť zverejnené na našich stránkach.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky s najnovšími informáciami, aby ste nepremeškali propagačné akcie.

Musím patriť pod právnickú osobu, aby som mohol(a) rezervovať služby nákladnej dopravy v spoločnosti Kuehne + Nagel?

Áno. Služby nákladnej dopravy sú oprávnené rezervovať v spoločnosti Kuehne + Nagel len osoby, ktoré patria pod právnickú osobu.


Druhy tovarov a informácie o náklade

Čo sú dodacie podmienky Incoterms?

Incoterms je súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac bežne používaných obchodných doložiek v zahraničnom obchode. Určujú v podstate miesto a spôsob prechodu rizika (za stratu tovaru a podobne) a podmienky (colné odbavenie, prevzatie tovaru atď.), vyplývajúce z dodacích doložiek uvedených v kúpno-predajnej zmluve, teda riziká a podmienky vo vzťahu medzi predajcom a kupujúcim, pri medzinárodnom obchode.  Prehľad najčastejšie používaných dodacích podmienok nájdete tu.

Aké sú predpísané rozmery palety pri doprave v zbernej sieti?

Zberné zásielk sú zasielané buď na priemyselných paletách, alebo europaletách.

Kusový náklad je vhodný pre zberné zásielky prepravované po ceste, no musí sa riadiť nákladovým štandardom siete, konkrétne:

  • Maximálna hmotnosť zásielky 2 500 kg
  • Maximálna hmotnosť jednotky je 1 250 kg  
  • Maximálna dĺžka jednotky je 2,40 m
  • Maximálna výška jednotky je 2,20 m
  • Maximálna šírka je 2,40 m

Aký je rozdiel medzi europaletou a priemyselnou paletou a aké sú ich rozmery?

Europaleta a priemyselná paleta sa líšia rozmermi. Rozmery sú nasledovné: 

  • Priemyselná paleta: 120 × 100 × 25 cm
  • Europaleta: 120 × 80 × 25 cm

Ako prebieha konsolidácia zásielok?

S otázkami týkajúcimi sa konsolidácie zásielok sa obráťte na najbližšiu pobočku spoločnosti Kuehne + Nagel.

 

 

Aký je rozdiel medzi stohovateľnou a nestohovateľnou zásielkou?

Stohovaním tovaru sa zvyšuje efektívnosť dopravy. Určité tovary, ako sú napríklad sklo či citlivé nákladné zásielky, však nie je možné stohovať. Dostupná možnosť závisí od hmotnosti a stohovateľnosti.

Podrobné informácie o stohovateľných a nestohovateľných tovaroch vám poskytne najbližšia pobočka.

Ako zistím hmotnosť tara kontajnera, ak na ňom nie je uvedená (je však vyžadovaná vo vyhlásení VGM)?

Ak hmotnosť tara nie je uvedená na kontajneri, niektoré prepravné spoločnosti uvádzajú hmotnosť kontajnera na svojich webových stránkach.

Ako môžem prepraviť nebezpečný tovar?

Kuehne + Nagel sa špecializuje aj na prepravu určitých druhov rizikových a nebezpečných látok. Naša spoločnosť má vlastných odborníkov na obalové materiály, ktorí vyberú správne riešenie pre prepravu konkrétneho nebezpečného tovaru. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšia pobočka.

Čo je to ADR?

Účelom „Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí“ (ADR) je zaistiť, aby nebezpečné veci, ktoré sú prepravované po ceste, mohli voľne prekročiť medzinárodné hranice pod podmienkou, že veci, vozidlá a vodiči spĺňajú jej podmienky.

Čo je karta bezpečnostných údajov materiálu (MSDS)?

Karta bezpečnostných údajov materiálu je dokument, ktorý obsahuje informácie pre pracovníkov i zásahový personál o možných nebezpečenstvách, napríklad požiari, reaktivite, ohrození zdravia a životného prostredia a o bezpečnom postupe zaobchádzania s chemickou látkou.


Poistenie a clá

Na akú hodnotu sú zásielky poistené?

Garantujeme vám odškodnenie až do výšky poistenej hodnoty tovarov bez ohľadu na príčinu či zavinenie zo strany dopravcov. 

Aká je výška náhrady škody v prípade poškodenia obalu?

V prípade poškodenia obalu bude v plnej výške nahradená vzniknutá škoda.

Vybavujete colné záležitosti?

Áno. Kuehne + Nagel zabezpečuje služby colnej deklarácie pre všetky úrovne komplexnosti. Kuehne + Nagel poskytuje všetky colné služby: vyplnenie a doručenie colných dokumentov, riadenie colného odbavenia, vyplnenie dovozných dokumentov, získanie zákonom predpísaných dokumentov. Stačí túto možnosť vybrať pri rezervácii. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšia pobočka.

Aké dokumenty musím pripraviť na colné účely?

Ak použijete náš rezervačný systém, celý postup colného odbavenia vykonajú zamestnanci spoločnosti Kuehne + Nagel s príslušným oprávnením. Stačí odovzdať všetky dokumenty našim zamestnancom, ktorí sa postarajú o celý priebeh.

Ďalšie informácie vám poskytne najbližšia pobočka.